Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav a sítí.                                                                              Nenechte se klamat.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily jinak         Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění   Převody a pomůcky         HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

Zřejmě ve snaze se přiživit na úspěších termohydrauliky, se v poslední době někteří uživatelé dříve šířeného  software LDM
pod názvem Superdim ETM, pokoušejí vzbudit dojem, že též nabízejí termohydraulické řešení. Termohydrauliku vyvinula
=CRA= v roce 2004-7, zatímco Eliminační Termodynamická Metoda a struktura programu Superdim ETM byla stejným autorem
vyvinuta pro LDM v roce 2000. Termohydraulika je proto vývojově a kvalitativně vyšším prostředkem pro řešení dynamických
otopných soustav a úspor tepla regulační technikou a ve výsledcích je podstatně jednodušší metodou ETM nenahraditelná.
Mezi termohydraulikou a ETM je proto značný kvalitativní rozdíl a nenechte se zaměňováním těchto metod klamat.
Uživatelé software LDM tedy nabízejí řešení Eliminační Termodynamickou Metodou a =CRA=CENTROTHERM nabízí
 plnohodnotné řešení termohydraulické. ETM je duševním majetkem LDM, ale termohydraulika nikoliv. Proto je šíření klamavých
informací o tom, že termohydraulika je řešena programem Superdim ETM, obyčejným lidským omylem.
Rozdílů je opravdu mnoho a jsou pro úspory tepla i pro funkci otopných soustav podstatné.
Superdim ETM byl vyvinut o celých pět let dříve, než byla vypracována Studie vlivu zateplování budov na dynamické otopné
soustavy a proto v omezené míře pracuje s úsporami tepla pouze na straně spotřebitele, ale neřeší úspory na straně 
dodavatelů a distributorů tepelné energie v oblasti CZT.
V rámci studie pak byly kvůli porovnání výsledků se starším projektem testovaného objektu některé výpočty provedeny
v úrovni původní verze výpočtového jádra (například některé stoupací větve s předdefinovanými parametry), protože 
z konečných výsledků iteračních výpočtů by nebylo možné odhadnout vliv dílčí výpočtové části.
Nové výpočtové jádro ATHG totiž pracuje se zpřesněnými hodnotami tzv."obalové teploty" a s některými dalšími úpravami,
které v konečných výsledcích ovlivňují hodnoty korigovaných průtoků a komparace výsledků by pak nebyla možná.
Zatímco ETM pracuje s předdefinovanými parametry řídicích a řízených veličin a nedokáže je optimalizovat k plným 
úsporám tepla z tepelných zisků, ATHG tyto parametry i veškeré regulační procesy optimalizuje a proto může vytěžit 
plné úspory tepla z tepelných zisků. ATHG zpřesňuje hodnoty korigovaných průtoků a tím i návrh a seřízení veškerých prvků,
poskytuje podklady pro optimalizaci výroby regulační techniky, řeší přechod na ekonomický provoz soustav po zateplení
objektů, optimalizuje vlastní regulační procesy, řeší energetickou náročnost budov, určuje hodnoty lokálních řídicích veličin,
pracuje s konvexními i konkávními otopovými křivkami, řeší plné vyvážení směšovacích okruhů, modeluje provozní a regulační
 stavy, zpřesňuje výpočty otopných ploch, modeluje dílčí provozní stavy a mnoho dalšího.
Malou ukázkou za jmenované a další rozdíly je například skutečnost, že metodou ETM nelze optimalizovat teplotní
(a tím ani průtokové) parametry na počátku rozvodných sítí po zateplení objektů a tím minimalizovat náklady na výrobu 
a distribuci tepelné energie pro jejího dodavatele. Superdim ETM vyžaduje, aby parametry na počátku sítě byly zvoleny,
zatímco Superdim ATHG tyto parametry automaticky optimalizuje a poskytuje mnoho dalších možností úspor tepla.
Obě metody pochopitelně vykazují generační vývojové rozdíly, které se projevují jak ve funkci otopných soustav, tak
i v dosažitelných úsporách tepla regulační technikou.
Aplikace software Superdim ETM je tedy ve srovnání s klasickým projektováním jistě přiblížením k fyzikálně správnějším 
výsledkům, ale jde  jen o řešení 2.generace (hydronické), nikoliv termohydraulické. Termohydraulika představuje samostatnou
3.generaci s globálním řešením vztahů řídicích a řízených veličin kombinovaných regulačních procesů pro plné úspory tepla.

 Nenechte se proto klamat jejich vzájemnou záměnou.


Autor obou metod Jiří V. Ráž