Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav    Tvorba projektových podkladů   Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                Panelové domy renovace - vliv otopných těles.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně     Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

  řeší otopné soustavy s různým 
 poměrem výkonů těles k tepelným ztrátám :

 


 V roce 2000 byly v prestižním odborném časopise EU poprvé publikovány výsledky 
 výzkumu aplikací TRV jako regulátorů (nikoliv omezovačů) teploty.
 Výzkumem byly hledány podmínky, při kterých bude omezena funkce ON-OFF 
 s trvale opakovanými neekonomickými zátopovými stavy, se zbytečným
 chladnutím a opětným ohřevem stavebních konstrukcí a s nutností opakované 
 akumulace tepla do kovových částí zdrojů tepla i rozvodných sítí, které
 snižují účinnost všech regulačních procesů, způsobují nestabilitu hydraulických 
 poměrů a jsou energeticky náročnější, než plynule regulovaný provoz.
 
Výsledkem výzkumu bylo, že klasická otopná soustava s nominální 
 otopnou plochou a s klasicky určenými průtoky média, není schopna  nároky
 na plynule regulovaný provoz vytápění splnit a musí proto pracovat s nutným 
 přebytkem energie na počátku sítě, aby mohla vykompenzovat vliv opakovaných
 zátopových stavů i deficit dodávky tepla ve vzdálenějších a koncových bodech sítě.

 
Vliv plynule regulovaného a přerušovaného vytápění s opakovanými 
 
zátopovými stavy na spotřebu paliva při vytápění, lze bez nadsázky přirovnat 
 k jízdě automobilem stálou optimální rychlostí, nebo při sportovní jízdě "brzda-plyn". 
 Obchodními dealery tolik doporučované přerušované vytápění je tedy tím nejhorším
 způsobem provozu a vyplatí se pouze tehdy, když úspora paliva přerušením je větší, 
 než požadavky na zvýšený výkon při zátopovém stavu, tedy když doporučovanou
 "sportovní jízdou ujedete méně km". Ale ve voze se silným motorem lze jet stejnou 
 rychlostí často za méně paliva, než s vytočeným motorem slabým a stejné je to
 i s velikostí spotřebičů tepla při vytápění. 
 Narozdíl od zdroje tepla je tedy u spotřebičů tepla přebytek otopné plochy výhodou 
 (známý princip nízkoteplotních systémů) a
Termohydraulika jej zdokonalila pro 
 aplikace v běžných otopných soustavách, při ekonomickém plynule regulovaném
 vytápění !
Doporučen byl tedy přesný opak klasického projektového řešení.

 

 Velikost otopných těles se významně podílí na 
úsporách tepla při vytápění, při jeho výrobě 
i distribuci rozvodnými sítěmi !

Při poměru otopných ploch 170%/100% lze ve zdroji ohřívat 
topnou vodu přibližně na poloviční teplotu, což znamená 
cca poloviční ztráty tepelné energie na trase ke spotřebičům 
tepla - a to jak na primární, tak i na sekundární straně 
výměníkových stanic nebo kotelen, bez narušení 
hydraulických poměrů v sítích !
V létech 2000 - 2006 byly u nás i v zahraničí investovány 
astronomické částky do regulační techniky v bytech.
Tato technika byla projektována a seřízena na průtoky 
odpovídající požadavkům nezateplených objektů a tyto 
průtoky je nutné zachovat. 
TERMOhydraulika tyto požadavky řeší globálně.

Termohydraulickým řešením se mění celá ekonomika provozu vytápění ve prospěch výroby i spotřeby tepla
 
1.    Se snižujícími se teplotami média v poměru k ploše se významně posiluje autorita a účinnost kvalitativní regulace v závislosti na vnější teplotě.
 2.    S poklesem teplot přívodního i vratného média se podstatně snižují tepelné ztráty v potrubí rozvodných sítí.
 3.    Potlačuje se negativní vliv přerušovaného vytápění (opakovaná akumulace tepla do kovových částí tepelných zdrojů a potrubí je zhruba poloviční).
 4.    Výrazně se zvyšuje životnost tepelných zdrojů, rozvodných sítí i otopných těles podstatně nižším dilatačním namáháním materiálu.
 5.    Jsou zachovány původní průtoky média a s nimi i původní hydraulické poměry a seřízení armatur vyvážených sítí a soustav.
 6.    Vytápění je hygieničtější, protože při snížení povrchových teplot je omezeno spalování organického prachu.
 7.    Ohřevem média na nižší teploty je sníženo uvolňování plynů v médiu a zavzdušňování soustav.
 8.    Nižší pracovní teploty média znamenají nižší pořizovací náklady na tlakové jištění zdrojů tepla a soustav.
 9.    Zvětšení otopné plochy umožňuje, navrhovat a provozovat klasické a podlahové vytápění s jednotnými teplotami média
        a ušetřit náklady na transformaci teplotních parametrů.
 10. 
Termohydraulickým řešením soustav s dostatečnou otopnou plochou je významně posílena přenosová schopnost sítí i akční rádius teplé vody
        jako teplonosného média, který lze výpočtově s velkou přesností určit, což při klasickém projektování není možné.
 11.  Snížením teplot média jsou otopná tělesa méně dilatačně namáhána a lze tržně uspět prodloužením záruky jejich životnosti.
 12.  Aplikace
Termohydrauliky znamená významné úspory nákladů na tepelnou izolaci potrubí a bylo by možné ve výhodách pokračovat.
 
Termohydraulika  poskytuje záruku nejvyšších aktivních úspor tepla regulačními procesy.

Možnost snížení teplot média při stejném průtoku a výkonu

velikost těles/ztráty

tp% / tz% - exponent těles

100%/100% nominal 100%/100% - 1,25 100%/100% - 1,33
120% / 100% 86,84% / 88,77% 87,44% / 89,53%
170% / 100% 50,92% / 56,87% 52,42% / 58,79%

doporučila posílit otopnou plochu

TERMOhydraulickým řešením jsou jinou dimenzí vytápění.

 je nejefektivnějším řešením úspor tepla a úprav otopných soustav a rozvodných sítí  
 
po zateplení budov.

 je nejúčinnějším řešením úspor tepla a pořizovacích nákladů na otopné soustavy i
 
v nezateplených budovách.

 Panelové domy - obnova bytového fondu - ekonomika vytápění  výsledky spolupráce na vývoji s STP

 není závislá na stavu zateplení budov. Je vysoce účinným řešením, používaným např.
 i v tepelném hospodářství jaderných elektráren.V ÚT může zajistit 
nízkoteplotní režim.

 Otopné soustavy po zateplení budov mají být upravovány změnami teplot a nikoliv změnami průtoků.

Nabízíme
vítězné řešení renovace otopných soustav v panelových domech.
Je nezávislé na stavu zateplení budov a může být provedeno kdykoliv.
Je platné pro libovolný vliv zateplení a libovolný požadovaný výkon otopné soustavy.
Odstraňuje trakční a případně i dilatační hlučnost při provozu vytápění.
Stabilizuje průtoky ve vnitřních i vnějších potrubních sítích.
Zvyšuje účinnost všech regulačních procesů a  úspor tepla regulační technikou.
Umožňuje minimalizovat teplotní parametry otopných soustav a tím snižovat tepelné ztráty potrubí vnitřních i vnějších sítí.

=CRA=DELTA Research Thermohydraulic