Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav    Tvorba projektových podkladů   Projektujeme vytápění správně ?        Projekt uspoří víc než zateplení ?   Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav, tepelných zdrojů a rozvodných sítí.                 Moderní soustava nepotřebuje přebytek tepla.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 Inteligenci otopné soustavě  uděluje inteligentní regulace.  Inteligenci inteligentní regulaci  uděluje

 Reálné teploty média tpj a tzj odpovídají
 okamžité venkovní teplotě
tej při konstantním
 průtoku média G, korigovaném o ztráty tepla
 na trase od zdroje k jednotlivým spotřebičům.
 Okamžitá potřeba tepla pro vytápění Qcj přitom
 odpovídá individuální otopové křivce objektu,
 při respektování exponentu ex konkrétních
 otopných těles a
Termohydraulicky řešená
 soustava poprvé splňuje energetickou bilanci.

 Při splnění rovnosti energetické bilance jsou lokální teplotní čidla správně
 aktivována tepelným působením otopné soustavy bez ohledu na vzdálenost
 spotřebičů od tepelného zdroje a korigovanými průtoky je ke všem
 spotřebičům v soustavě přiváděno správné množství tepla. Otopná soustava
 proto nemusí přivádět přebytek energie ke spotřebičům bližším tepelnému
 zdroji, aby v koncových bodech rozvodných sítí a soustav bylo dosaženo
 požadované tepelné pohody.
 Teplotní čidla tak nemusejí reagovat na "přetápění" počátečních bodů,
 ani na "nedotápění" vzdálenějších bodů a hydraulické poměry v sítích jsou
 stabilizovány v úrovni projektovaných korigovaných průtoků, které jsou
 bez působení tepelných zisků konstantní. Konstantními průtoky je zajištěna
 stejná účinnost kvalitativní regulace na prahu všech spotřebičů a složka
 kvantitativní regulace začne reagovat až na zavedení "poruchové veličiny"
 regulace, kterou jsou v tomto případě pouze tepelné zisky a nikoliv
 nerovnoměrnost dodávky
tepla klasickou otopnou soustavou.
 
Proporcionální pásmo instalovaných regulačních prvků pak není zneužito
 k nápravě chyb klasického projektování v distribuci vlastního tepla a je
 plně využito k vlastním regulačním procesům, ve smyslu nejvyšších
 dosažitelných úspor tepla regulační technikou.

 Korigované průtoky média G jsou podkladem pro výpočty
 průměrů potrubí, oběhových čerpadel i pro výpočty průtokových
 součinitelů Kv všech regulačních armatur a provozního seřízení všech
 vyvažovacích armatur. Tlakové ztráty veškerého zařízení a hydraulické
 poměry v sítích, jsou vypočteny z průtoků, které vycházejí z požadované

 distribuce TEPLA a regulační technika, navržená na základě chybných
 průtoků klasického projektování, nemůže svým regulačním rozsahem
 (Kv min až Kv max) vybočit z požadavků na regulaci tepelného výkonu.
 Takové"vybočení" je totiž zcela běžné u všech klasických"inteligentních"
 regulací, jejichž akční prvky byly navrženy na průtoky, určené klasickým
 projektováním. Klasické projektování nezná průtok média,který odpovídá
 požadovanému přenosu tepla,ani rozsah mezních požadavků na regulaci
 průtoků teplonosné látky v rozsahu MAX - MIN.

 
Termohydraulika přinesla v této oblasti revoluční změnu při
 navrhování akčních prvků regulace, s významným zvýšením účinnosti
 všech regulačních procesů ve vytápění a z toho vyplývajícími úsporami
 tepelné energie.
 
Termohydraulika je inteligentním řešením úspor tepla 21.století.

 Základem fyzikálně správného projektování  je splnění
 rovnosti energetické bilance ve všech bodech soustavy.

 Inteligentní regulace je úspěchem elektroniky, ale k realizaci regulačních procesů potřebuje
akční prvky regulace navržené tak, aby požadovaný rozsah regulace v hodnotách MAX - MIN
byl vždy známý a vždy ležel uvnitř garantované oblasti jejich proporcionálního pásma ! hodnoty MAX - MIN a správný návrh akčních prvků řeší.

 Odvozením průtokového součinitele Kv umožnila kdysi hydraulika regulační procesy ve vytápění. 
Termohydraulika dnes umožňuje reálné regulační procesy až s dvojnásobnými úsporami tepla.

TERMOhydraulika = fyzikálně správný projekt !