Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                                                         TERMOhydraulické projekty.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění   Převody a pomůcky         HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 používá při vypracování projektů TERMOhydraulické řešení, které se liší od klasického.
 
Výchozí veličinou pro navrhování veškerého zařízení je přenos tepla,nikoliv průtoky topné
 
vody jako u řešení klasického. Řešení přenosu a regulace tepla umožňuje při zpracování
 
projektu optimalizovat regulační procesy a tím přímo projektovat úspory tepelné energie.


 
Pro zpracování projektů je používán software, určený pro výzkum a vývoj oboru vytápění.
 Umožňuje optimalizovat všechny pracovní parametry otopných soustav (teploty, průtoky,
 tlaky, atd.), vybírat nejvhodnější prvky a modelovat chování otopných soustav v reálném

 
provozu. Jeho aplikací lze řešit nápravu funkce vytápění, libovolné úpravy tepelného výkonu,
 
i přímé TERMOhydraulické vyvážení soustav a sítí.


 
Unikátní vlastností aplikovaného software je možnost, každou klasickou otopnou
 
soustavu poměrně jednoduše změnit na TERMOhydraulickou, u které průtoky odpovídají
 
požadovanému přenosu tepla od zdroje ke každému spotřebiči bez ohledu na vzdálenost
 a tlakové ztráty při těchto průtocích jsou přiřazeny k požadovaným hodnotám řídicích veličin

 
regulace, tj. k vnější a konkrétní vnitřní teplotě. Podobně lze optimalizovat i přenos tepla,
 regulační schopnost a tepelnou vyváženost vnějších primárních a sekundárních sítí.
 
Komplexní TERMOhydraulické vyvážení soustav a sítí, s vyřešenou regulační schopností
 a přesným seřízením všech vyvažovacích a regulačních armatur ve vztahu k tepelným
 výkonům, umožňují dosažení nejvyšší účinnosti regulačních procesů, s nejvyššími úsporami
 tepla regulační technikou.

 Narozdíl od klasicky projektovaných otopných soustav a sítí, které u průtoků topné vody
 správný přenos
tepla pouze předpokládají, lze v oboru vytápění poprvé v projektu pracovat
 s
teplem jako s hlavní projektovanou veličinou a přímo řešit jeho aktivní úspory.
 
TERMOhydraulicky projektované otopné soustavy a rozvodné sítě vykazují výrazně lepší
 funkční a ekonomické parametry v průběhu celé otopné sezóny, protože řídící a řízené
 veličiny všech regulačních procesů pracují v přesně definovaných podmínkách určených
 projektem a realizovaných seřízením regulační techniky v praktickém provozu.
 Řečeno jednoduše - regulační procesy jsou v
TERMOhydraulických otopných soustavách
 projektovány a nastaveny, nikoliv ponechány náhodě  jako v soustavách klasických.

 
TERMOhydraulický projekt řeší skutečné vytápění                                             Orientační ceny
 

 - Všechny druhy otopných soustav s přenosem tepla teplonosným médiem, ve všech druzích
    budov, převážně větších celků, včetně zdrojů tepla a rozvodných sítí.
 - Všechny druhy vyvažovacích a regulačních armatur, včetně nově uváděných na trh.
 - Rekonstrukce a nápravu funkce otopných soustav a sítí v panelových domech.
 - Úpravy otopných soustav a vnějších rozvodných sítí po zateplení budov.
 - Zajištění max. účinnosti regulační techniky všech okruhů vytápění a VZT.
 - Dílčí výpočty pro vytápění (tepelné ztráty,tělesa,čerpadla,komíny,kompenzátory,směšovací
   okruhy,ekvitermní regulace,návrhy zateplení budov,návrhy izolací potrubí,dimenzionální
   výpočty otopných soustav,sítí a zdrojů tepla, atd.).
 - Modelové a simulační výpočty chování dynamických otopných soustav a sítí.
 - Komplexní úsporná opatření v oborech HSV, ÚT a VZT pro zvýšení úspor tepla.

  Z obyčejné klasické soustavy nebo sítě může být  TERMOhydraulická !
  Novým seřízením prvků na fyzikálně správné průtoky  získá otopná soustava nejvyšší
  účinnost regulační techniky ve smyslu úspor tepla a odstraní se chyby
klasického projektu
  i
klasického hydraulického vyvažování.

For Intelligent Energy Europe

 Omluva stavebníkům rodinných domků:
 

 
TERMOhydraulické projektování nezná "empirické odhady" a vše je navrhováno na základě
 náročných výpočtů, se kterými se do "české cenové hladiny cca 5000 - 6000,-Kč za projekt
 rodinného domečku" prostě nevejdeme. Opustit tyto výpočty a projektovat otopné soustavy
 na základě klasických postupů a odhadů, by znamenalo rezignovat na úspory tepla, kvůli
 kterým se po dvě desetiletí 
TERMOhydraulické projektování vyvíjelo.
 
TERMOhydraulické projektování v oblasti rodinných domků je proto určeno pouze těm
 zájemcům, kteří kvalitativně zdůvodněné cenové rozdíly zboží mohou akceptovat. Klasické
 projektování přenos tepla neřeší a proto nemůže řešit ani jeho úspory. Z toho také vyplývá
 rozdíl mezi oběma metodami projektování.