Vytápění spoří teplo hlavně termohydraulickým projektem

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav    Tvorba projektových podkladů   Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

Možnost přesného určení velikosti všech součástí otopných zařízení významně snižuje pořizovací a provozní náklady na vytápění.                             Úspory projektem větší než zateplením ?

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 je komplexním řešením oboru vytápění a obsahuje i zpřesněný model výpočtů potřeby tepla.

 

 Tepelný výkon dle původní technické zprávy:
 
190540,10 W = 161,64% skutečné potřeby
 Tepelný výkon původních otopných těles:
 
178506,22 W = 151,43% skutečné potřeby
 Úspory moderním projektovým řešením:
 
Pokud by v roce 1973 byl při projektování objektu 
 aplikován současný výpočtový model, mohlo být 
 ušetřeno 51,43% zdarma, zatímco zateplením 
 objektu v ceně 5 000000 Kč,se při žádoucí  
 intenzitě větrání 0,6/h ušetří jen 48,48% tepla.

 Pro zajištění normové vnitřní teploty mohla být 
 navržena o 50% menší otopná tělesa, menší mohly 
 být i průměry potrubí rozvodné sítě, čerpadla i 
 dimenze všech radiátorových, uzavíracích, 
 regulačních a směšovacích armatur, takže by 
 významně poklesly i pořizovací náklady na otopnou 
 soustavu.
 Svědčí to o významu přesných výpočtů v oboru.

 Skutečné tepelné ztráty objektu
 před zateplením 117877,05 W

  Aplikace zpřesněného výpočtového modelu a úspory tepla zateplením objektu

 Termohydraulika je prostředkem pro výrazně vyšší úspory provozních
 a pořizovacích nákladů na otopná zařízení také v případě návrhu nových soustav
 a systémů, zvláště při projektování nízkoenergetických budov.

 Rezerva 51,43%, kterou se projektant dříve
 jistil, dnes není potřebná a projekt je přesný.
 Význam nového projektování ÚT je evidentní.

=CRA= DELTA Research Thermohydraulic

 Požadavek na vytápění dle původního projektu

 Původně instalovaný výkon otopných těles

  - Takto měla být soustava původně vyprojektována

                    Úspory přesným projektem 
                             
51,43% zdarma

Úspory zateplením objektu
48,48% za 5 000 000,-Kč

 ORIGINAL=CRA=SOFTWARE

 Výsledky přesného řešení konkrétního panelového domu VVÚ - ETA  8 NP - TEST viz Obr.3

 Obr.2 Intenzity výměny vzduchu při plně zavřených oknech - VVÚ - ETA 8NP - TEST

 Větrání: Nová plastová okna plně uzavřená    Původní (neopotřebená) dřevěná okna plně uzavřená

 Na Internetu bývají občas uváděny zkreslené údaje o úsporách tepla osazením nových
 plastových oken, přičemž se někdy vychází jen z poměru koeficientů prostupu tepla
 a zanedbává se podíl tepelných ztrát transparentních (prosklených) konstrukcí k
 celkové ploše ochlazovaných stěn, i nutná intenzita výměny vzduchu v jednotlivých
 bytech.
 Při uvažovaném k = 1,1 plastových oken pak vychází 1,1/2,9*100 = 37,93% tepelných
 ztrát okny (tj.cca 40%), z čehož se mylně usuzuje na 60% úspor tepla, ale z obr.1
 vidíme, že v rámci studie podrobně řešený panelový dům VVÚ-ETA měl po výměně
 původních dřevěných oken za plně uzavřená plastová 63,39% úspor tepla, avšak při
 oknech utěsněných a při současném kompletním zateplení vnějšího pláště budovy.
 
 Ale plně zavřená plastová okna propustí do místnosti jen cca 3% vzduchu, který by
 pronikl do místnosti plně zavřenými okny dřevěnými (bez těsnění) a tak nízká výměna
 vzduchu je z hygienických i bezpečnostních hledisek nepřípustná (už jen zamezení
 vzniku plísní vyžaduje výměnu vzduchu cca 0,3 x za hodinu).
 Honba za úsporami tepla svádí k nebezpečným snahám, okna co nejvíce utěsnit.

 Nebojte se větrat
 Z obr.2 vlevo je zřejmé, že výměna vzduchu při zavřených oknech závisí dále na
 výškovém pásmu podlaží, ve kterém je byt situován (v nejnižších podlažích je větší
 a v nejvyšších podlažích může být už jen třeba poloviční). Protože ohřátý vzduch
 uvnitř budovy stoupá schodišťovým prostorem vzhůru, může v nejvyšších podlažích
 výjimečně docházet i k exfiltraci, nebo alespoň k významnému omezení přívodu
 venkovního vzduchu do místnosti, což se pak řeší nuceným větráním.
 Pomineme-li nejednotný názor odborníků na bezpečné provětrávání prostoru
 s plynovými spotřebiči, pak za minimální výměnu vzduchu lze považovat hodnotu
 cca 0,6 x za hodinu a při této výměně vzduchu činily úspory tepla budovy 48,48%.
 Na samotné větrání s intenzitou 0,6 x za hodinu tedy připadá 63,39 - 48,48 = 14,91%
 potřeby tepla na vytápění zatepleného objektu. Těchto 15% tepla vám rozhodně
 nestojí za "plesnivý byt", ani za případné zdravotní potíže.

Proč termohydraulika musela zasáhnout do všech oblastí oboru a zpřesnit i výpočty tepelných ztrát
Protože potřebovala odstranit všechny nepřesnosti v navrhování dynamických otopných soustav, i všechny "rezervy", kterými se projektant dříve jistil a musela co
nejpřesněji určit hodnoty multivalentních řídicích veličin (teplot vzduchu), ovlivňujících průtoky teplonosné látky v okruzích jednotlivých otopných těles, aby mohla
garantovat, že projektované tlakové ztráty (a tím i projektované hydraulické poměry) v soustavách a vnějších rozvodných sítích nastanou právě při projektovaných
teplotách vytápěných místností (důležitá podmínka pro správnou funkci a plné úspory tepla regulační technikou, která při klasickém projektování není splněna).
Z obr.1 je zřejmé, jak velkou chybou je, když porovnáváme úspory tepla s údaji, uvedenými v původních projektech. Potom nám vyjde, že jen přesným projektem
nezatepleného objektu ušetříme 51,43% tepla zdarma, zatímco zateplením objetu v ceně 5 000 000,-Kč ušetříme jen 48,48%. Je také zřejmé jak je chybné,
že regulační technika byla podle zák.č. 406/2000 Sb. navrhována na průtoky, odvozené z výkonů instalovaných otopných těles, protože tato tělesa byla svou
velikostí úměrná chybným tepelným ztrátám (proto tam, kde to bylo možné, jsme přesvědčili investora, aby souhlasil s výpočtem tepelných ztrát).
Skutečné úspory tepla plným termohydraulickým řešením (odstraňujícím dřívější projektové rezervy) jsou proto mnohem větší než jen plným využitím tepelných
zisků k úsporám cca 40% tepla místo běžně dosahovaných 12% úspor tepla regulační technikou a současně se zbavíte hlučnosti.

Nová metoda projektování ústředního vytápění vám zajistí nejvyšší fyzikálně dosažitelné úspory tepla

1.NP

2.NP

3.NP

4.NP

5.NP

6.NP

7.NP

8.NP

 při plně zavřených oknech

 Nabízíme výpočty tepelných ztrát, větrání
 a velikostí otopných těles pro váš objekt.
 Termohydraulicky koncipované výpočty
 tepelných ztrát jsou řádově přesnější než
 výpočty tzv. obálkovou metodou, i než
 podrobný výpočet ztrát dle ČSN 06 0210.

 Testovaný objekt VVÚ-ETA s termohydraulickou soustavou

 Obr.3 Testovaný objekt VVÚ-ETA  =CRA= STUDIE 2005

 Parametr

 Před zateplením

Po zateplení

 Tepelná ztráta objektu (W) při te = -12°C

117877,05

60730,49

 Tepelná ztráta objektu (W) při te = +12°C

32527,98

19631,67

 Měrný tepelný výkon (po zateplení při i = 0,6 h-1) (Wm-2)

65,33

33,66

 Měrný tepelný výkon (po zateplení při i = 0,6 h-1) (Wm-3)

23,33

12,12

 Spotřeba tepla (GJ.rok-1)

891,151

459,122

 Teploty topné vody při te = -12°C

92,50 / 67,50

60,09 / 47,17

 Teploty topné vody při te = +12°C

42,97 / 36,04

34,65 / 30,47

 Pasivní úspory tepla (%)

0

48,48

 Aktivní úspory tepla regulační technikou (%)

12

40

 Průtok topné vody (kg.h-1)

4045,59

4046,78

 Pož. výkon zdroje -před zateplením dle pův.projektu (W)

190540,10

60730,49

 Úroveň vytápění nejvyšších podlaží (%)

65

100