Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                                                       ORIGINAL=CRA=SOFTWARE.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav      Termostatické ventily správně     Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum


 

Nové poznatky v oboru vytápění publikované na našich stránkách jsou výsledkem software, vyvíjeného od roku 1972.
Teoretické závěry, získané modelovými výpočty, byly publikovány a částečně uvolněny pro aplikace v zahraničí,
větší část algoritmů se stala základem výpočtového jádra nového termohydraulického řešení oboru vytápění.
Teorie vytápění tak byla v celém rozsahu doplněna o algoritmy a výpočtové vztahy pracující přímo s vlastním teplem
a s hodnotami řídicích a řízených veličin.
Komplexní deterministické řešení umožnilo modelovat chování dynamických otopných soustav v reálném provozu, objasnit
příčiny nedostatků hydraulického řešení a v plném rozsahu jej nahradit řešením termohydraulickým, jehož výsledky jsou
ve shodě s měřením reálných pracovních parametrů otopných soustav a zařízení.
Nové teoretické poznatky byly podrobeny kritické analýze předních odborníků a po kladném vyhodnocení byly následně
důkladně prověřeny provozem termohydraulicky projektovaných otopných soustav pro více než 5000 uživatelů.
V oboru vytápění tak můžeme poprvé komplexně řešit vztahy mezi řídicími a řízenými veličinami regulačních procesů
a tím v praxi optimalizovat úspory tepla regulační technikou.
Můžeme tak poprvé dosáhnout úspor tepla v úrovni tepelných zisků, tj. cca 40% místo současných cca 12% potřeby tepla
na vytápění budov.
Optimalizací regulačních procesů a vlastního přenosu tepla teplonosnou látkou, je dosaženo významných úspor i na straně
výroby a distribuce tepelné energie.
Nové teoretické poznatky jsou cenným podkladem pro projektování i provozování dynamických otopných soustav
a pro inovace při výrobě vlastní regulační techniky.
Dali jsme projektům nový rozměr - ekonomiku vytápění budov.
Tím se Superdim ATHG výrazně liší od evropské produkce software pro obor vytápění a představuje samostatnou kategorii. Výstupní data jsou proto
úplně jiná, než u kteréhokoliv komerčního výpočtového programu. Výsledky komplexního řešení termické i hydraulické oblasti oboru vytápění
vedly k úplně jiným teoretickým poznatkům, závěrům a zkušenostem, než zjednodušené "hydraulické" projektování.

Výsledky komplexního řešení oboru vytápění zahájily éru dokonale fungujících, nehlučných a vysoce úsporných otopných soustav a pomohly 
vyvrátit mýty klasického projektování, které ekonomické funkci dynamických soustav brání.

Obor vytápění dnes disponuje světově novým know-how a garantuje kvalitu i ekonomiku vytápění lépe, než kdykoliv v historii.

WORLD INNOVATION

Položili jsme základy řešení oboru vytápění výpočetní technikou v roce 1972. Software však nemohou být jen hezké obrázky s chybnými výpočty a daleko důležitější jsou fyzikálně správné výsledky, které vedou k úsporám tepla.