Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                              Jakou autoritu má mít směšovací ventil ?

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 

 

 Obr.1      ORIGINAL=CRA=SOFTWARE

 Obr.2      ORIGINAL=CRA=SOFTWARE z kotle  A

B
ze soustavy

 C  ekvitermně regulovaná voda do soustavy podle te°C

 Trojcestný směš. ventil s lineární charakteristikou Trojcest. směš. ventil s kombinovanou charakteristikou

 

 autorita a = 0,1 QC = 114%
 autorita a = 1,0 QC = 100%

 z kotle A

B
ze soustavy

 C  ekvitermně regulovaná voda do soustavy podle te°C

 autorita a = 0,1  QC = 104%
 autorita a = 1,0  QC =   61%

 Pracovní charakteristika pro zdvih kuželky v cestě A
 při
DpA = DpB = DpC (podmínka nedeformované charakteristiky)
 Shodné průtoky v cestách A a B nastávají při 50% zdvihu kuželky v cestě A. Autorita
 trojcestného směšovacího ventilu v hodnotě a = 0,1 způsobí maximální přebytek tepla
 přiváděného do soustavy Q + 14%, který je termostatickými ventily snadno eliminován
 a každá vyšší autorita trojcestného ventilu situaci zlepšuje, až k teoretické hodnotě
 a = 1,0 při Q + 0% v celém rozsahu směšování během otopné sezóny.
 Při dodržení podmínky pro nedeformovanou pracovní charakteristiku, lze
 trojcestný směšovací ventil tohoto druhu navrhnout s libovolnou hydraulickou
 autoritou větší než a = 0,1, bez negativního vlivu na funkci dynamické otopné
 soustavy.

 Pracovní charakteristika pro zdvih kuželky v cestě A
 při
DpA = DpB = DpC (podmínka nedeformované charakteristiky)
 
Shodné průtoky v cestách A a B nastávají při 70% zdvihu kuželky v cestě A. Autorita
 trojcestného směšovacího ventilu v hodnotě a = 0,1 způsobí maximální přebytek tepla
 přiváděného do soustavy Q + 4%, který je termostatickými ventily snadno eliminován.
 Větší autorita než a = 0,1 však způsobí nedostatek tepla přiváděného do soustavy, na
 který termostatické ventily reagují zvětšením zdvihu kuželek s následným zkratováním
 hydraulických okruhů soustavy. Hodnota Q - 39% je ve vytápění nepřípustná.
 Při dodržení podmínky pro nedeformovanou pracovní charakteristiku, lze
 trojcestný směšovací ventil tohoto druhu navrhnout s maximální hydraulickou
 autoritou a = 0,1, bez negativního vlivu na funkci dynamické otopné soustavy.

 Průtokový součinitel Kv dvoucestných regulačních ventilů a Kv trojcestných směšovacích ventilů, jsou hodnoty významově
 odlišné, stejně jako hodnoty hydraulické autority, které z nich vyplývají. 


 
Hydraulický pohled na termické otopné soustavy
je drahým omylem. 
  Otopné soustavy nejsou soustavami hydraulickými, ale
TERMICKÝMI a účinná regulace TEPELNÉHO výkonu současnými prvky kvantitativní (vodovodní)
  regulace je nedosažitelná bez důsledného splnění podmínky
správného přenosu tepla teplonosným médiem, který klasické projektování neřeší.
 
Kvantitativní regulace  má pro vytápění význam pouze regulace doplňkové, jejíž účinnost s klesající teplotou vody klesá až k NULE.
  
 Úspory tepelné energie jsou dnes prioritou č.1 a nejúčinnějším prostředkem k jejich dosažení je kvalitativní regulace tepelného výkonu, do 
  které se promítají všechny vlivy sdílení tepla mezi soustavou a prostředím. Na významu nabývá obor M + R (měření a regulace), který dnes může 
  operovat s neporovnatelně obsáhlejším souborem dat, než kdykoliv v minulosti a nejvyšší úspory tepla může řešit nezprostředkovaně, ale přímo.

  
  Proto vznikla
TERMOhydraulika, která nám zajistí nejvyšší dosažitelnou účinnost regulačních procesů s nejvyššími úsporami tepla regulační technikou.
  SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 a =CRA=CENTROTHERM nabízejí výrobcům a dealerům regulační techniky nejnovější
  poznatky z oblasti výzkumu regulačních procesů v dynamických otopných soustavách, včetně možností
inovace vyráběných armatur.