Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                                                   Větrání plastovými okny.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 

 Obecně pak vychází, že při volbě kritéria i = 0,6/h se instalací plastových oken potřeba tepla pro ohřev infiltrovaného vzduchu snižuje cca o 47%. 
 Vlastní prostup tepla plastovými okny a dveřmi bývá prezentován hodnotou koeficientu k = 1,1 W/m2/K. Z výsledků laboratorních měření vyplývá, 
 že tato hodnota naměřena nebývá a koeficient prostupu tepla se pohybuje častěji kolem k = 1,3 W/m2/K. Z toho pak plyne, že vlastní tepelné ztráty 
 prostupem transparentních plastových konstrukcí (oken a dveří) se oproti dřevěným konstrukcím snižují cca o 55%. Uživatel bytu by se neměl bát 
 používat mikroventilaci alespoň u poloviny okenních křídel trvale, protože i tak uspoří tepelnou energii a vyhne se problémům s plísněmi. 
 Není-li objekt vybaven systémem nuceného větrání, tak se nedostatečnost větrání pak projevuje hlavně u vyšších a nejvyšších podlaží objektu.

 Z výsledků studie "Zateplování budov a ÚT" 2005:

ORIGINAL=CRA=SOFTWARE

Větrání a úspory tepla

Větrání a vznik plísní

Větrání a požadavky

Větrání a projekt vytápění

Těsnost plně uzavřených plastových oken
je cca 30 krát větší, než oken dřevěných.
Provozními zkušenostmi v letech 2005-2007
se potvrdily výpočtové hodnoty provedené
studie, podle kterých lze v objektech s plně
uzavřenými okny ušetřit téměř veškerou
tepelnou energii pro ohřev větracího vzduchu.

2005

2009

Na některých sídlištích, kde nebylo
respektováno doporučení =CRA=
na zajištění dostatečného tepelného výkonu
projektovaných otopných soustav alespoň
v úrovni intenzity výměny vzduchu 0,3/h,
se vyskytly plísně.

Tři roky zkušeností s plastovými okny

 Obecně jsou za dostatečné považovány:
i = 0,3/h proti vzniku plísní
i = 0,6/h při pobytu lidí
i = 1,0/h pro místnosti s plynovými spotřebiči

Na obrázku vlevo jsou
uvedeny výsledky výpočtů
intenzity výměny vzduchu 
v testovaném panelovém 
objektu VVÚ-ETA, 8NP, 
24 byt. jednotek.
Hodnoty "i/h před výměnou 
oken" představují přirozené 
výměny vzduchu v bytech 
s plně uzavřenými dřevěnými 
okny.
Hodnoty "i/h po výměně 
oken"představují přirozené 
výměny vzduchu v bytech 
při plně uzavřených plastových 
oknech.

 PROJEKT VYTÁPĚNÍ
zajišťuje TEPELNOU pohodu prostředí
a za praktické dodržení hygienických
a bezpečnostních kritérií pro intenzitu větrání
budov neodpovídá, protože vlastní větrání
technicky nezajišťuje.
Zajišťuje však ohřev větracího vzduchu,
jehož množství s kritérii větrání souvisí.
Vlastní výroba plastových oken
s dodržením kritérií pro minima větrání
počítá a řeší je tzv. "mikroventilací", která
nedovoluje dosednutí pryžového těsnění
k rámu okna. Vlivem dilatace i vlastní montáže
plastových oken shodnou hodnotu průvzdušnosti
mikroventilace nelze garantovat a proto se
v projektech ÚT namísto infiltrace uvažuje
přímé větrání s intenzitou i = 0,6/h.

Hodnoty přirozeného větrání
v bytech s původními dřevěnými
okny se pohybují od i = 0,77/h
do i = 1,51/h
a bezpečně tak splňují
požadavky na výměny vzduchu
zabraňující vzniku plísní,
zajišťující odvod odérů
a škodlivin při pobytu lidí
a u většiny bytů
i bezpečnostní požadavky
na snižování nebezpečné
koncentrace při úniku plynu.
Plně uzavřená plastová okna
tyto požadavky nesplňují.

Byty v 8.NP

Byty v přízemí