Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                            Řešení otopných těles v bytové výstavbě.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 maximální efektivnost nového řešení ÚT obytných domů !

 ÚSPORY OTOPNÝCH TĚLES pří původních 92,5/67,5°C

 

 Úspora otopných těles v NEZATEPLENÉM objektu
 (jen zpřesněným projektem ÚT i=0,6/h) 69000,- Kč      Obr.1

 Úspora otopných těles v ZATEPLENÉM objektu
 (společným řešením HSV + ÚT i=0,6/h) 171400,- Kč    Obr.2

 TERMOhydraulika umožňuje odstranit předimenzování otopných soustav, kterým se
 projektant při původním klasickém projektování jistil.

 
U řešeného reprezentativního vzorku osmipodlažního bodového objektu konstrukční soustavy
 VVÚ-ETA  s 24 bytovými jednotkami tak bylo možné při výměně otopných těles ušetřit
  až 345 článků litinových otopných těles KALOR velikosti 500/160, což představuje úsporu
 pořizovacích nákladů 69000,- Kč (Obr.1)
 Na Obr.2 jsou uvedeny úspory otopných těles a pořizovacích nákladů při současném 
 zateplení vnějšího obvodového pláště stavebního objektu, které činí 171400,-Kč.
 Obě hodnoty úspor jsou převzaty ze studie vlivu zateplování budov na otopné soustavy,  
 která byla v rámci výzkumného programu vypracována v roce 2005 a platí při zachování 
 původních teplotních parametrů topné vody 92,5/67,5/20/-12°C.
 Z porovnání výsledků vyplývá, že vlastním zateplením objektu se při zachování původních 
 parametrů topné vody ušetří  857 - 345 = 512 článků KALOR 500/160, což představuje 
 512 / 928*100 = 55% z nutného počtu 928 článků a cca 512 / 1273*100 = 40% z celkového 
 původně vysazeného počtu článků v objektu. Úspora 512 článků je však podmíněna 
 zachováním původních parametrů 92,5/67,5°C , což znamená závažný problém poklesu 
 teplot média v rozvodných sítích a
vybočení z parametrů ekvitermní regulace.

 TERMOhydraulika uspořila 69000,-Kč a současně umožnila nízkoteplotní parametry.

 Nové řešení  představuje komplexní úspory  provozních  i pořizovacích  nákladů  na vytápění budov.

   spoří celkové náklady na vytápění

 TERMOhydraulika
  je jediným prostředkem 
  pro navrhování skutečně
  úsporného vytápění, který
  umožňuje optimalizovat
  kombinované regulační
  procesy. Umožňuje návrh
  regulačních prvků při
  známých požadavcích na
  rozsah regulace a při
  libovolném poměru
  průtokových a teplotních
  parametrů média.
  Výsledek, který v úsporách
  tepla opravdu pocítíte.

 

 Nejvyšší úspory při vytápění budov

 

Otopná tělesa a nízkoteplotní otopné soustavy zateplených budov
Zachování původních velikostí otopných těles po zateplení budov poskytuje unikátní možnost přechodu na
nízkoteplotní parametry teplonosného
média, s nejúspornějším provozem otopných soustav a rozvodných sítí v celé historii vytápění.