Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                                                     Termostatické ventily správně.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?        Panelové domy - renovace      Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 

 pracuje přímo s přenášeným teplem a průtoky G jsou z přenosu tepla odvozeny.

ORIIGINAL=CRA=SOFTWARE

šetříte

inovací.

Aktivní úspory tepla regulační technikou

Dva malé kroky k největším úsporám tepla v historii vytápění

1.    Změna klasických hydraulických soustav a sítí na TERMOhydraulické
2.    Optimalizace pracovních parametrů soustav a sítí po zateplení stavebních objektů

Garant nových výsledků výzkumu a vývoje: SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12, =CRA=CENTROTHERM a ENZA 

Aby platilo nastavení druhé regulace TRV
musí být kuželka zde ----------------------------

Při jiném zdvihu kuželky neplatí
vztah mezi nastavením druhé regulace
a průtokovým součinitelem Kv,
který výrobce uvádí jako projektový podklad
a proto neplatí projekt vytápění.

Manipulace s termostatickými hlavicemi
narušují správnou funkce soustav.
  podporují hlučnost

a likvidují účinnost kvalitativní regulace.

tv = 20°C  XP = 2K G (kg/h) = 100,00% P (W) = 100,00% tp = 90°C tz = 70,00°C ts = 79,44°C
tv = 21°C  XP = 1K G (kg/h) =   45,47% P (W) =   81,70% tp = 90°C tz = 54,01°C ts = 69,86°C
tv = 22°C  XP = 0K G (kg/h) =     0,00% P (W) =      0,00% tp = 20°C tz = 20,00°C ts = 20,00°C

Správná funkce kvantitativní regulace vytápění vyřešena.

Prodejci regulační techniky nám doporučují manipulovat s termostatickými hlavicemi
 a tím nám doporučují provozovat otopné soustavy v podmínkách, kdy
neplatí projekt vytápění.

Nedborné doporučení

Na obrázku je porovnání stavu seřízení regulační
techniky pro zajištění úspor tepla z tepelných
zisků (vlevo) s klasickým seřízením podle 
běžného projektu (vpravo).

Aktivní úspory tepla v plné úrovni tepelných
činí až 40% potřebné tepelné energie pro
vytápění, zatímco klasickým seřízením
je průměrně dosahováno 10 - 15%.

Nové výsledky výzkumu prokázaly též různé
hodnoty průtoků na patách stoupacích větví.
Pro zajištění plných úspor tepla z tepelných
zisků je v tomto příkladu potřebné vyvážení
na průtok 616,38 kg/h a nikoliv 257,39 kg/h
z klasického výpočtu.

Nové řešení zajišťuje správnou funkci, 
odstraňuje hlučnost
a garantuje ekonomický provoz
vytápění s úsporami v úrovni
tepelných zisků.

Nový způsob projektování
dynamických otopných
soustav zajistí až
dvojnásobné úspory tepla
z tepelných zisků, než
klasické projektování.

Nové výsledky
výzkumu
a vývoje
pro Vaše
úspory tepla

Pro dodržení správných průtoků
je v dynamických soustavách
nutná správná aktivace teplotních
čidel tepelným působení soustavy.
Většina výrobců uvádí nastavení
druhé regulace při XP = 2K

Oblast neekonomického vytápění - střední a zpětná teplota vody

 jsou větší než 100% - přiváděné teplo se do místnosti nepředá.
 
Zvolíte-li vyšší teplotu, přiváděné teplo nevyužijete a velkou
 část vracíte se zvýšenými ztrátami zpět do zdroje. Výroba
 tepla je proto dražší.

Neodborné doporučování volby
vnitřní teploty místností
uživatelem bytu.
 
 Prodavači regulační techniky doporučované manipulace
 s termostatickými hlavicemi vyvolávají u soustav
 s nominálními otopnými plochami (tj. u klasicky
 projektovaných soustav) podmínky neekonomického
 vytápění, hlučnosti a poruchových stavů.
 V oblasti nad 100% průtoku se přiváděné teplo do
 místnosti plně nepředá a značná část vyrobeného tepla
 se bez využití k vytápění vrací zpět do tepelného zdroje
 s podstatně vyššími tepelnými ztrátami zpětného
 potrubí.Hodnota zkratového průtoku (tj. průtoku, při
 kterém se k tělesu přivedené teplo nevyužije k vytápění)
 může být značná i přesto, že plný zdvih kuželek je
 omezen na 150% pracovního zdvihu, protože průtok
 je závislý i na hodnotě diferenčního tlaku. I když je
 zdvih kuželky v horní úvrati zablokován, může průtok
 dále narůstat se zvyšujícím se tlakem. Hodnoty zkratů
 se při plném otevření hlavice průměrně pohybují kolem
 200% - 400% průtoku.
 Na obrázku vlevo vidíme, že při průtoku 292% činí výkon
 tělesa cca 112%, ale ani při zvýšení průtoku na 972%
 nepřekročí výkon 119% původní hodnoty.Zvýšení výkonu
 o 18% ale nestačí ke zvýšení teploty z původních 20°C
 například na 26°C, které odpovídají plnému otevření
 hlavice. Zato výstupní teplota z tělesa bude místo 70°C
 činit 87,56°C. Zkratový průtok bude  v tomto případě
 činit 8,72*51,45 = 448,64kg/h a zpětná teplota 87,56°C.
 Do zdroje tepla by se  vracel zbytečně vyrobený výkon
 Q = (448,64*4187*17,56)/3600 = 9163 W, zatímco
 výkon tělesa při G100% činí 1200 W a při G972%
 činí jen 1419 W. Otevírání hlavic je silně neekonomické.

 Uzavírání hlavic pod hodnotu průtoku G100 vyvolává pokles koncových
 teplot ve všech bodech sítě a pokles musí být pro neuzavřená tělesa
 kompenzován opět nadvýrobou energie. Navíc narůstají tepelní ztráty
 do místností s omezenou teplotou.
 
Zvolíte-li nižší teplotu, výroba tepla pro normálně vytápěné místnosti
 a pro dopravu tepla k nim, je opět dražší.

 Průtokové a teplotní parametry teplonosné látky, velikosti otopných ploch
 a okamžité tepelné ztráty, musejí být vždy ve správném poměru. Manipulace
 s termostatickými hlavicemi tento poměr porušují a proto jsou neekonomické
 vždy. Regulační procesy v dynamických soustavách mají být automatické.

 Doporučované otevírání termostatických hlavic za účelem "volby vyšší teploty místnosti" je historicky nejhorším doporučením z hlediska
 ekonomiky vytápění budov a požadovaného výsledku být většinou dosaženo nemůže, protože vyrobené teplo se do místnosti nepředá.
 Doporučované uzavírání termostatických hlavic za účelem "úspor tepla" je historicky největším fyzikálním nesmyslem, protože teplo,
 které nikam nedodáváme, není "uspořeno" (v nevytápěném objektu není dosaženo 100% úspor tepla).
 Nejvyššími "úsporami tepla" na světě se v minulém století na celosvětové konferenci pyšnil experiment v Bukurešti, než se zjistilo, že
 průměrná teplota v panelových domech při něm činila 12°C.
 Úsporou tepla je pouze snížení energetického nároku na vytápění při zachování původní vnitřní teploty a právě tuto funkci regulační
 techniky neodborně doporučované manipulace s termostatickými hlavicemi znemožňují.
 Uspořit teplo v plné hodnotě tepelných zisků (tj. až 40% místo běžných 12%) můžete pouze termohydraulickým seřízením soustavy a
 automatickou funkcí regulační techniky. Termohydraulickým seřízením je soustava již automaticky připravena na nejekonomičtější
 provoz vytápění po zateplení objektu.

 Nejúspornější vytápění nastává v základním stavu například při XP = 2K

______XP = 2K platí projektované parametry.

______XP = 1K

______ XP = 0K žádný průtok -žádné úspory
                         tepla regulační technikou.
                         Spořit z nuly nelze.

 XP = 3K a více - teplo se bez plného využití
              vrací zpět..

 V soustavách s nominální otopnou plochou a s dvojregulačními TRV
                                  PLATÍ:

 Věříme, že nám prodavači TRV nelžou, že jen neznají prodávané výrobky a na svých "teoretických přednáškách" se pravidelně jen "přeřeknou"...

            Kroutit - či nekroutit ?
  Uživatelskými manipulacemi se princip regulace
  naruší, až
k likvidaci funkce ekvitermní regulace.