Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?      Projekt uspoří víc než zateplení ?     Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                                                               Orientační ceny prací.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 

 =CRA= PROJEKT:   TERMO - HYDRAULICKÉ  ŘEŠENÍ  HQ

Garantovaná tepelná pohoda, úsporné vytápění při splnění energetické bilance
zkoordinovaná kombinovaná regulace s plným využitím regulační schopnosti akčních prvků.
Otopné soustavy s optimalizovanými funkčními parametry a s garantovanými úsporami tepla.


TERMOhydraulické řešení

nejvyšší aktivní úspory tepla 
při vytápění

       Jediní na trhu řešíme
 - Termické vyvážení
 - Plné využití tepelných
   zisků reg.technikou
 - Aktivní úspory tepla

      THERMAL  BALANCE   světová novinka v řešení úspor tepla regulační technikou

Výzkum a vývoj 2009

  

Všechny druhy otopných soustav většího a velkého rozsahu, s armaturami a komponenty všech výrobců. Specielně řešíme
 změny otopných soustav na termohydraulické, úpravy soustav a tepelných sítí CZT po zateplení budov a zajištění aktivních 
úspor tepla regulační technikou v sídlištních celcích i v jednotlivých panelových domech.
 Proč nepoužíváme klasické řešení. 

Upozornění:
Úspěšnost termohydraulického řešení oboru vytápění je založena na déle než tři desetiletí trvajícím vývoji řádově přesnějších návrhových algoritmů,
než jaké obsahuje klasické řešení oboru a klasická legislativa. Funkční vlastnosti i úspornost termohydraulických soustav jsou též zcela jiné než 
u soustav klasických a za termohydraulické řešení neseme ve vztahu k zákazníkům plnou odpovědnost. Akceptování některých návrhových postupů
a klasickým řešením motivovaných legislativních požadavků, by znamenalo výrazné zhoršení kvality služeb, než které vám poskytujeme. Nabídka
našich služeb je proto určena pouze zákazníkům, kteří požadují řešení termohydraulické.

=CRA=DELTA Research Thermohydraulic

 pomocí nových algoritmů a nejnovějších poznatků výzkumu a vývoje v oboru vytápění.

 Termické  vyvážení
 
SVĚTOVÁ NOVINKA

 
 Podklady pro výpočet tepelných ztrát podle ČSN 06 0210, čl. 5:
 
5      Podklady pro výpočet tepelných ztrát budov a místností
 5.1   Pro výpočet tepelných ztrát budov při ústředním vytápění jsou nutné tyto podklady:
        a)   Situační (polohopisný) plán, ze kterého je zřejmá poloha budovy vzhledem ke světovým stranám, výška a vzdálenost okolních budov, terénních překážek
              apod., nadmořská výška místa stavby a převládající směr a intenzita větru;
        b)   Půdorysy jednotlivých podlaží budovy se všemi hlavními skladebnými (popř. světlými) rozměry, včetně rozměrů oken a dveří (nejméně v měřítku 1 : 100);
        c)   Řezy budovou s udáním hlavních světlých a konstrukčních výšek podlaží;
        d)   Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí podle ČSN 73 0540-3;
        e)   Součinitel spárové průvzdušnosti oken iLV (ve smyslu ČSN 73 0540-1 iLVp a součinitel prostupu tepla oken a dveří k (ve smyslu ČSN 73 0540-1 kok,p),
              popř. údaje o materiálu a konstrukci oken a dveří potřebné k výpočtu tepelné ztráty místnosti prostupem a tepelné ztráty místnosti infiltrací;
        f)   Údaje o druhu (účelu) místností;
        g)  Údaje o teplotách. Pro volbu výpočtové venkovní teploty te je možno použít tabulku A.1, nebo lépe údaje nejbližší hydrometeorologické stanice.Výpočtové
             vnitřní teploty ti se volí podle tabulky A.3, v souladu s hygienickými předpisy nebo na základě výslovného požadavku investora. V tomto případě však musí
             být tato skutečnost v projektu uvedena. Teplota v sousedních nevytápěných místnostech se volí podle tabulky A.2. *)

 Pozn.: *) V přesných termohydraulických projektech se teploty v nevytápěných místnostech počítají, aby výpočet teplených ztrát nebyl prováděn dle nepřesně
                volených, odhadovaných hodnot. Dále se provádí výpočet mezních stavů, z nichž se počítá otopová křivka.

 Naplnění údajů energetického štítku v reálném provozu dokazují
konkrétně řešené příklady. Termohydraulickým (tj. hydraulickým i termickým)
 seřízením je otopná soustava současně zbavena hlučnosti, je zvýšena energetická účinnost tepelného zdroje a zajištěním shodné střední teploty
 teplonosné látky ve všech bodech soustavy je dosaženo prakticky 100% účinnosti všech regulačních procesů, kterými se úspory tepla realizují.
 Termohydraulické seřízení soustavy pak může garantovat dosažení hodnot energetického štítku v reálném provozu vytápění budovy.
 Z výše uvedených důvodů nabízíme zákazníkům výpočty teplených ztrát a spotřeb tepla pouze v provedení pro termohydraulické soustavy. 
 Převážně tedy tam, kde tyto výpočty nejsou vázány státní dotací a mají sloužit ke skutečnému řešení otopných soustav a úspor tepla.

 
 
Pomůžeme Vám jak s návrhem správných skladeb stavebních konstrukcí, tak i s doizolováním stávajících konstrukcí a
 s kvalitním výpočtem tepelných ztrát budov, jehož výsledkem je i aktivační teplota vzduchu vytápěných místností pro
 teplotní čidla, kterou klasickými výpočty tepelných ztrát získat nelze a která je klíčová pro úspornou regulaci vytápění.

 
 
Šetřit se musí hned na začátku
 Podívejte se, jak se přesným výpočtem tepelných ztrát ZDARMA ušetřilo víc (51,43%) tepla, než zateplením (48,48%) panelového domu za 5 000 000,-Kč.

 Na přesných termohydraulických projektech pak ušetříte hned dvakrát
 
1)   Nebudete muset nakupovat a instalovat zbytečně velké a nákladné otopné zařízení (nadměrně velké otopné zařízení navíc pracuje vždy s nižší
       celkovou účinností, než přesně navržené).
 2)   Dokonale vyřešenými regulačními procesy budete regulační technikou trvale spořit až o 28% více tepla z tepelných zisků,než v klasické soustavě.

 Termohydraulika dosahuje plných úspor tepla z tepelných zisků, tj. až 40% potřeby tepla na vytápění, zatímco klasicky řešená soustava pouze 
 cca 12%. Termohydraulika znamená 28% úspor tepla navíc každý měsíc, každý rok, po celou dobu životnosti soustavy. Projekt přitom představuje 
 přibližně jen 10% celkových nákladů pořizovacích. Ale
přesný projekt TH se nepotřebuje jistit zbytečnými rezervami,takže celkově ušetříte ještě víc !

 
Termohydraulické řešení je nejlevnější - novinka pro všechny, kteří nedosáhnou na dotace
 Získejte  166  krát levnější úspory tepla než zateplením objektu ( pro rezervaci kapacity nutno předobjednat)
 1% úspor tepla dosáhnete cca:
 Zateplením objektu za částku 103 135,31 Kč  a  termohydraulickým seřízením soustavy za 619,50 Kč. Doporučujeme Vám samozřejmě kumulovat 
 PASIVNÍ ÚSPORY TEPLA zateplením (cca 48,48%) + AKTIVNÍ ÚSPORY TEPLA seřízením TH (cca 40%), kterými můžete dosáhnout až
80% úspor tepla.
 Ale nedosáhnete-li na dotace potřebné k zateplení, nic není ztraceno. Termohydraulickým seřízením si zajistíte úspory tepla 166 krát levněji a
 až 40% celoroční potřeby tepla pro vytápění můžete dosáhnout i v nezatepleném objektu. Můžete začít šetřit teplo i bez dotací, IHNED. 
 V technické praxi se poměrně často vyskytují případy, kdy podle měření odběru tepla zateplené objekty "
nevykazují prakticky žádné úspory".
 Ve všech těchto případech vám termohydraulické řešení zajistí okamžitou nápravu a vysokou návratnost investic, vložených do zateplení budov.

                  
              Zde se můžete přesvědčit, jak je termohydraulické řešení účinné a levné !
 
Velká soutěž pro velké investory
   Od 1.7.do konce roku 2009 jsme pro vás připravili zajímavou soutěž s úsporami nejen tepla, ale i s velkými úsporami nákladů. Můžete 
   se s ostatními SBD a SVJ spojit a každý pátý projekt rekonstrukce nebo termohydraulické úpravy otopné soustavy v panelovém domě
   získat ZDARMA. V sídlišti s deseti panelovými domy připojenými ke společné vnější síti tak získáte 20% nákladů a 40% úspor tepla
   úplně zadarmo. Teplo budete šetřit i v objektech nezateplených a současně budou všechny soustavy upraveny na stav po zateplení.

 

 Termohydraulickým řešením získáte nejlevnější úspory tepla při vytápění budov v historii.
 Přejeme Vám dokonalé, úsporné vytápění s termohydraulikou.

 Druh prací

Cena do 30.8.2009

Poznámka

 Termohydraulický projekt otopné soustavy včetně řešení termického vyvážení 189,-Kč / těleso  Základní verze - stáv. soustava
 Návrhové výpočty zateplení stavebních konstrukcí dle normy 90,-Kč / místnost  Na hodnoty UN
 Zpřesněné návrhové výpočty zateplení stavebních konstrukcí  115,-Kč / místnost  Dle individuálních požadavků
 Výpočet tepelných ztrát a otop. těles s volenými hodnotami dle normy 170,-Kč / místnost  Při podkladech dle čl.5 ČSN 06 0210
 Přesný výpočet tepelných ztát a otop. těles vč. řídicí veličiny regulace TH a tie nevytáp. 350,-Kč / místnost  Při podkladech dle čl.5 ČSN 06 0210
 Výpočet otopové křivky pro konvekční otopné plochy 1750,-Kč  Při zadaných Qtemin a Qtemax
 Návrh kvalitativní (ekvitermní) regulace vč. výpočtu potrubí, čerpadel, RV a nastavení 6900,-Kč  Kompletní řešení TH
 Výpočet termohydraulického vyvážení vnější sítě pro úspory dodavatele tepla 1950,-Kč / objekt  Kompletní řešení TH
 Projekt výměny otopných těles při stávajících teplotních parametrech vody 45,-Kč / těleso  Dle výkonů původních těles
 Projekt výměny otopných těles při libovolných teplotních parametrech vody 65,-Kč / těleso  Dle požadovaných výkonů
 Optimalizace teplotních parametrů vody po zateplení objektu pro stávající tělesa 65,-Kč / těleso  Při zadaném poměru snížení ztrát
 TH výpočty tepelných ztrát potrubí včetně návrhu izolace a teplot vody v úsecích 230,-Kč / úsek  
 TH výpočet hydraulické stability vertikálního pásma soustavy 350,-Kč / stoupačku  
 Návrhový výpočet zásobníkového ohřevu TUV 450,-Kč / kus  
 Termohydraulický výpočet jednotahového komína 790,-Kč / kus  Pro libovolné palivo
 Výpočty spotřeb tepla a paliv 550,-Kč / palivo  Za hod., denní, měsíční, celoroční
 Výpočty kompenzátorů "U","L","Z" 680,-Kč / kus  
 Celková úprava soustavy po zateplení objektu Dohodou  
 Celková změna soustavy na termohydraulickou Dohodou  
 Kompletní termohydraulický projekt 12,5% z nákladů  
 Individuální výzkumné a vývojové práce Dohodou  

 Termohydraulický projekt je unikátní. Je to JISTOTA.

World innovation

 Kompletní projekty nových objektů
 Pro termohydraulické řešení otopných soustav s AKTIVNÍMI ÚSPORAMI TEPLA regulační technikou v úrovni tepelných zisků, je potřebný výpočet 
 tepelných ztrát pro soustavy TH, s určením hodnot řídicích veličin regulace. Těchto plných úspor tepla regulačními procesy nelze dosáhnout  
 na základě klasického podrobného výpočtu dle ČSN 06 0210, vyhlášky 291 - 2001 Sb., ČSN EN 12831, ČSN EN ISO 14683, ČSN 73 0540-2/Z1 nebo
 ČSN EN ISO 13790, protože žádný z těchto předpisů se AKTIVNÍMI ÚSPORAMI TEPLA regulační technikou nezabývá. Působení vnějších a vnitřních 
 tepelných zisků se promítá pouze do výpočtu spotřeby tepla na vytápění, ale klasická otopná soustava není schopna působící tepelné zisky do úspor
 tepla transformovat (například u průměrných 40% tepelných zisků klasická soustava vykazuje úspory cca 12%). Koncepčně správnému uvažování 
 vlivu působení tepelných zisků v rámci energetického hodnocení a energetickému štítku budov tedy chybí realizační nástroj, kterým je právě 
 termohydraulické seřízení prvků dynamické otopné soustavy. Termohydraulické řešení proto zajišťuje, že hodnot uvedených v energetickém štítku,
 je reálně dosaženo v praxi. Potřebné projektové podklady jsou přitom shodné s klasickým výpočtem tepelných ztrát dle ČSN 06 0210, protože 
 jmenovité výkonové charakteristiky  i základní seřízení prvků otopných soustav, musejí být určeny pro stav bez působení tepelných zisků, aby 
 soustava mohla garantovat dosažení projektovaných vnitřních teplot nezávisle na působení náhodných fyzikálních veličin.

 Upozornění k cenám
 Z Vašich dotazů vyplývá, že se stále srovnávají ceny termohydraulického řešení s řešením klasickým. Jde o úplně odlišné produkty s výraznými
 rozdíly ve funkci otopné soustavy i v úsporách tepla regulační technikou (cca 40% místo 12%),takže termohydraulické řešení je v konečných bilancích
 podstatně levnější, než klasické. Než se rozhodnete pro konkrétního zpracovatele Vaší zakázky, dobře si prostudujte jeho internetové stránky.
 Obsahují-li pouze údaje o založení podniku a jeho organizační struktuře, pak to může znamenat, že z odborného hlediska Vám vlastně nemá co
 nabídnout a jde pouze o jednoduché "vodovodní" řešení oboru vytápění, se všemi jeho nedostatky a nízkými úsporami tepla.


 
Posuzování stávajících soustav
 
 Trvá-li zákazník na tom, aby výsledkem bylo pouhé"POSOUZENÍ STÁVAJÍCÍ SOUSTAVY", pak je to možné jen porovnáním správného seřízení prvků
 soustavy s původním seřízením
, ale nikoliv obhlídkou soustavy a proměřováním jejích původních parametrů, protože správné hodnoty jsou neznámé
 a naměřené hodnoty není s čím porovnat. Porovnání naměřených hodnot s hodnotami původního projektu k řešení nevede, protože původní projekt
 byl vypracován na základě pouze hydraulických výpočtů a správné hodnoty seřízení otopné soustavy proto neobsahuje.