Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                    CENTRUM VYTÁPĚNÍ PRO PANELOVÉ DOMY

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum


Regulační technika, osazená podle zákona 406/2000 Sb., může novým seřízením dosahovat místo 12% až 40% úspor tepla.
Nikdy dříve nebylo bez jakýchkoliv instalací a s tak nízkými náklady, dosaženo tak vysokých úspor energie.
Novým seřízením jsou otopné soustavy současně upraveny na provoz po zateplení objektů a zbaveny hluku.

S úpravou soustav na zateplení objektů čekat nemusíte 
a šetřit můžete ihned, protože v soustavách TH platí:
Průtoky jsou v obou stavech shodné, proto lze termohydraulické seřízení soustav provádět bez ohledu zateplení objektů.
Termohydraulicky vyvážená soustava přejde na stav po zateplení objektu do 30 minut, bez jakéhokoliv dalšího vyvažování,
přechod na nový provozní režim máte zdarma a uvnitř soustavy nemusíte nic instalovat.
Dodavatel tepla pak může ohřívat vodu na teplotu o 30°C nižší a vyrábět tepelnou energii s podstatně nižšími náklady.
Poprvé je na světě řešení, které přináší úspory všem, spotřebitelům i dodavatelům tepla.
Úpravy změnou průtoků a
zaváděné parametry 75/55°C nebo 70/50°C jsou po zateplení budov fyzikálně chybné.

 WORLD  INNOVATION
=CRA=CENTROTHERM DELTA Research Thermohydraulic

 Hydraulické vyvážení
je provedené na korigované průtoky vody. Jde o novinku, kterou je ke
každému otopnému tělesu přivedeno správné množství
TEPLA, bez
ohledu na horizontální nebo vertikální vzdálenost od tepelného 
zdroje. V termohydraulicky upravených soustavách proto neexistuje
nedotápění místností ve vzdálených bodech nebo v nejvyšších
podlažích. Všechna otopná tělesa tak pracují se shodnou střední
teplotou vody a účinnost ekvitermní regulace v tepelném zdroji 
i ve všech ostatních bodech soustavy činí 100% !

 Termické vyvážení
je novinkou, která řeší přiřazení tlakových ztrát soustavy k řídicím
teplotám vytápěných místností. Teplotní čidla jsou správně 
aktivována tepelným působením vlastní otopné soustavy
a proporcionální pásma jsou uvolněna pro plné úspory tepla
z tepelných zisků automatickými regulačními procesy.
Na teplotní odchylku soustava reaguje jako no poruchovou 
veličinu regulačního procesu a zajišťuje tím nejvyšší účinnost
lokální kvantitativní regulace na prahu spotřebičů tepla.

Termohydraulika byla vyvinuta převážně pro objekty hromadné bytové výstavby a je řešením No.1

ti = 20°C Nezateplený objekt - tepelná ztráta Q = 100,00% Příklad zatepleného objektu - tepelná ztráta Q = 51,52% Průtok kg h-1
te (°C) P (W) tp (°C) tz (°C) tsm (°C) P (W) tp (°C) tz (°C) tsm (°C) konstantní
-12 117877,05 92,50 67,50 79,12 60730,49 60,09 47,17 53,21 4046,22
-10 110764,63 88,58 65,07 76,01 57305,59 58,07 45,87 51,58 4046,22
-8 103652,21 84,63 62,62 72,87 53880,69 56,03 44,56 49,93 4046,22
-6 96539,78 80,65 60,15 69,70 50455,78 53,98 43,24 48,27 4046,22
-4 89427,36 76,65 57,64 66,50 47030,88 51,91 41,90 46,59 4046,22
-2 82314,94 72,60 55,10 63,27 43605,98 49,83 40,55 44,90 4046,22
0 75202,52 68,52 52,53 60,00 40181,08 47,73 39,18 43,19 4046,22
2 68090,09 64,40 49,92 56,69 36756,18 45,61 37,79 41,46 4046,22
4 60977,67 60,24 47,26 53,33 33331,28 43,47 36,38 39,71 4046,22
6 53865,25 56,02 44,45 49,92 29906,38 41,31 34,94 37,94 4046,22
8 46752,83 51,74 41,79 46,46 26481,47 39,12 33,48 36,14 4046,22
10 39640,40 47,40 38,96 42,92 23056,57 36,90 31,99 34,31 4046,22
12 32527,98 42,97 36,04 39,30 19631,67 34,65 30,47 32,44 4046,22
ÚPRAVA Původní teplotní parametry před zateplením-TH vyváženo Nové teplotní parametry po zateplení - již bez vyvážení v obou

 U TERMOHYDRAULICKÝCH soustav se jakákoliv úprava provede jen nastavením správných teplot            ORIGINAL=CRA=SOFTWARE

stavech
Šetříte zlepšenou regulací, šetříte nižšími ztrátami, šetříte celý rok a vytápíte nehlučně

 Termohydraulicky upravená soustava obsahuje

 =CRA= DELTA Research Thermohydraulic COPYRIGHT  2005 - 2015
                      
Nejvyšší úspory tepla pro
spotřebitele i dodavatele tepelné energie

Kvalitativní i kvantitativní složka celkové kombinované regulace pracují v termohydraulicky seřízených soustavách zkoordinovaně.
100% účinnost kvalitativní (ekvitermní) regulace ve všech bodech otopného systému a 100% účinnost kvantitativní regulace (TRV) na prahu
všech spotřebičů tepla, garantují dosažení úspor tepla v plné úrovni tepelných zisků, tj. místo klasicky dosahovaných 12% až 40% celoroční
potřeby tepla pro vytápění.
Při nejnižší vnější teplotě může být topná voda ohřívána na podstatně nižší teplotu. Tím významně klesají tepelné ztráty potrubí na trase od zdroje
ke spotřebičům, snižuje se zavzdušňování soustav a dilatační namáhání materiálů, s prodloužením životnosti potrubí i otopných těles. 
Automatické regulační procesy jsou plynulé, teplotní rozdíly jsou menší a je tak odstraněna dilatační hlučnost. Nově řešeným seřízením
regulační techniky a přiřazením tlakových ztrát k řídicím teplotám, jsou zcela eliminovány neekonomické zkratové nadprůtoky a je tak zcela
odstraněna i trakční hlučnost.
V termohydraulicky seřízených soustavách se průtoky mění pouze při působení tepelných zisků a hydraulické poměry v soustavách a sítích
jsou stabilizovány pro dokonalou funkci vytápění, bez poruchových stavů a bez nutnosti přebytku tepelné energie a čerpací práce na počátku
rozvodných sítí. 
Výhody termohydraulického seřízení regulační techniky se projevují ve všech soustavách, bez ohledu na teplotní parametry topné vody
a proto se tímto seřízením dosahuje okamžitého účinku zvýšených AKTIVNÍCH úspor tepla v zateplených i nezateplených budovách cca o 28%.
Spojením termohydraulického seřízení regulační techniky a současným zateplením panelového domu se dosahuje až
80% úspor tepla proti
původnímu nezateplenému stavu.

Připojte se k tisícům spokojených zákazníků

Vítězné řešení pro panelové domy
Stáli jsme u zrodu otopných soustav, rozvodných sítí a zdrojů tepla pro panelpvé domy. Můžete nám důvěřovat.

Program 166 pro maximální úspory tepla regulační technikou
Nejúčinnější koncepce řešení je současně nejlevnější !

Nejúčinnějším a současně nejlevnějším řešením úprav po zateplení panelových domů je centrální zavedení nízkoteplotních parametrů topné
vody ve zdroji tepla. Ušetří se investiční náklady na ekvitermní subregulaci směšováním v jednotlivých objektech a současně lze snížit i teplotní
parametry na primární straně sídlištních zdrojů tepla (předávacích stanic). Na sekundární straně pak mohou být parametry například
61/47/20/-12°C  a na primární straně sídlištních zdrojů mohou být parametry například 90/50/20/-12°C.
Na obou stranách teplosměnných ploch je pak teplovodní systém, který je řádově levnější jak v oblasti investičních, tak i provozních nákladů.
Lze pak budovat systémy s podstatně delší životností, s jednodušší a účinnější regulací, s nižšími tranformačními a distribučními ztrátami,
s nižší hladinou tlakového jištění i s mnoha dalšími výhodami - a přitom celá tato koncepce nezávisí přímo na zateplování budov, ale jen na
poměru mezi velikostí otopných ploch a tepelnými ztrátami místností.
Koncepce vytápění budov s nízkoteplotními parametry teplonosné látky nová není, ale zcela nové je termohydraulické řešení, které tento
odvěký "topenářský sen" umožňuje poprvé v historii vytápění skutečně realizovat.


AKTIVNÍ úspory tepla jsou             krát levnější, než zateplením

1% úspor tepla zateplením stojí cca 103 135,31 Kč                                           1% úspor tepla termohydraulickou úpravou stojí cca 619,50 Kč

Zavedení nízkoteplotních parametrů teplonosné látky otevírá zcela nové možnosti vytápění objektů hromadné bytové výstavby. Umožňuje
aplikace nekovových materiálů, doplňkových energetických zdrojů na bázi multivalentních systémů, atd. . Nízkoteplotní pracovní parametry
přitom nejsou jen ekvivalentem vlivu zateplení objektů, ale mohou být dále upravovány poměrem velikostí otopných ploch k tepelným ztrátám.
K zateplování budov jsme získali další mocný nástroj významných úspor energie, tentokrát nejen pro spotřebitele, ale i pro dodavatele tepla.
Celospolečenská prospěšnost energetických úspor nemusí být odsouvána k časovému horizontu zateplení všech objektů, protože AKTIVNÍ
ÚSPORY TEPLA termohydraulickým seřízením soustav mohou působit okamžitě, i v budovách zatím nezateplených.

166

Profesionální podpora programu ZELENÉ ÚSPORY

Jděte na to chytře ! Původně projektované otopné soustavy byly hlučné, málo úsporné, vyskytovaly se v nich poruchové stavy, nedotápění
koncových bodů, zavzdušňování a mnohé další negace, protože byly projektovány klasicky. Vyhněte se tentokrát tomu, aby při úpravách
soustav klasickým projektováním došlo vlivem klasických výpočtů ke stejným chybám.

Spojte rekonstrukci vytápění s programem 166
a získejte všechny výhody PASIVNÍCH ÚSPOR TEPLA zateplením i AKTIVNÍCH ÚSPOR TEPLA regulační technikou. Využijte časově omezené
unikátní příležitosti rozšíření programu 166 i na rekonstrukce vytápění v rodinných domech. Program 166 lze použít i bez zateplení.