GRAF 3 - Aktivace teplotních čidel rozhoduje o tlakových ztrátách ! 

 

 

  Stránky pouze pro skutečné zájemce o obor vytápění a regulace

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav    Tvorba projektových podkladů   Projektujeme vytápění správně ?      Projekt uspoří víc než zateplení ?      Orientační ceny

Laicky posuzovaná funkce vytápění a úspornost jeho provozu jsou dvě různé věci ...            Proč "funguje"klasicky projektovaná soustava ?

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně     Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 pomohla lépe porozumět funkci otopných soustav a vlivu tepelného působení soustavy na"ti"

 

 ORIGINAL=CRA=SOFTWARE

 Termohydraulika  umožnila vysvětlit, proč
 klasicky projektované soustavy s chybnými
 průtoky mohou působit dojmem správné

 funkce.
Prokazatelně chybné průtoky média
 nemusejí vyvolat nepřijatelný pokles teploty
 vytápěných místností a vybočit z tolerancí,
 povolených legislativou !

 Například pouze polovičním průtokem média
 lze většinou zajistit cca 80% výkonu a ještě
 i při pouhých 17%průtoku činí tepelný výkon
 těles cca 50%, ale výrazně se mění
Dtm
 a s touto změnou klesá i celková účinnost
 ekvitermní a celkové kombinované regulace.
 V praxi pak existují místnosti, kde pokles
 výkonu těles o 50% nevyvolá snížení vnitřní
 teploty o povolenou toleranci 1,5°C a funkce
 soustavy s průtokem 17% média v okruzích
 je mylně považována za "správnou", i když
 taková soustava pracuje s minimální
 účinností regulační techniky a téměř ztrácí
 schopnost úspor tepla regulačními procesy.

 Úspory tepla regulačními procesy

 V našich klimatických a sociálních podmínkách
 by tyto úspory měly podle všech studií činit cca
 40% potřeby tepla pro vytápění a regulační
 technika by svou funkcí proto měla dosahovat
 v úsporách tepla hodnoty 40%.
 V praxi dosahovaných max. 15% - 25% úspor
 tepla je často spojeno s poklesem vnitřní teploty
 vytápěných místností o 2°C až 4°C po instalaci
 regulační techniky, což i bez jakékoliv její funkce
 znamená "úspory tepla" v rozsahu 12% až 24%.
 Pokles vnitřní teploty a "úspory" do 25% potřeby
 tepla pro vytápění tedy neznamenají skutečné
 úspory tepla regulačními procesy (při zachování
 původní vnitřní teploty), ale jsou způsobeny jen
 snížením průtoku následkem zvýšeného
 hydraulického odporu po instalaci regulačních
 prvků a na vlastní jejich činnost pak zbývá jen
 cca 1% až 3% skutečných úspor tepla.
 37% až 39% úspor vyráběné a distribuované
 tepelné energie při zachování původní vnitřní
 teploty tak čekalo na dokončení vývoje oboru
 v oblasti projektování dynamických soustav.

 Termohydraulika úspory vyřešila

 Průtokem, určeným z reálného teplotního spádu
 média
v daném bodě připojení odběru tepla, je
 k odběrnému místu přiveden správný tepelný
 výkon, bez ohledu na vzdálenost spotřebiče
 od tepelného zdroje.
 Jsou tím současně vyřešeny hlavní požadavky
 na funkci soustavy (úplně odpadá nedotápění
 koncových bodů) i na nesníženou účinnost
 všech regulačních procesů ve všech bodech
 soustav a rozvodných sítí.
 Všechna teplotní čidla lokální kvantitativní
 regulace (TRV) jsou správně aktivována teplem
 dodávaným vlastní otopnou soustavou a je tak
 garantována správná funkce soustavy bez
 působení tepelných zisků.
 Z průběhu tepelných ztrát vytápěného objektu
 v závislosti na vnější teplotě je vypočten
 požadovaný funkční průběh teplotních parametrů
 média (individuální otopová křivka) a je tím
 zajištěna maximální účinnost kvalitativní
 regulace,s vyloučením nadvýroby tepla ve zdroji.
 Sjednocením požadavků na kvalitativní
 a kvantitativní regulaci jsou stanoveny optimální
 pracovní parametry soustavy a výpočtovým
 seřízením hydraulických odporů i teplotních
 čidel, je garantována nejvyšší účinnost regulace 
 při působení tepelných zisků.
 
Výsledkem Termohydraulického
 řešení
je soustava, která splňuje požadavky
 na úsporné vytápění bez tepelných zisků
 a současně umožňuje prakticky veškeré tepelné
 zisky transformovat do skutečných úspor tepla.
 
Termohydraulika je prostředkem pro řešení
 aktivních úspor tepla regulační technikou, až do
 plné úrovně konkrétních tepelných zisků.

 GRAF 2 - Tepelný výkon

Termohydraulika garantuje nejvyšší aktivní úspory tepla instalovanou regulační technikou.

 Klasicky projektovaná soustava   tlakové ztráty aktivací teplotních čidel neřeší.
 Důsledkem je nestabilita průtoků a hydraulických poměrů, způsobená neplatností průtokových
 součinitelů Kv, deklarovaných výrobcem TRV pro přesně definovaný zdvih kuželky, udržovaný
 dilatací správně aktivovaného teplotního čidla.
Nedodržením projektem předpokládaných průtoků
 a hydraulických poměrů v reálném provozu soustav je tak porušen základní princip regulačního procesu,
 kterým je reakce akčních prvků na zavedenou poruchovou veličinu - u dynamických otopných soustav na
 změnu teploty vytápěné místnosti. Změna této teploty při klasickém projektování není způsobena pouze
 tepelnými zisky, jak předpokládá teorie regulace,ale i přetápěním místností situovaných blíže zdroji tepla
 a nedotápěním vzdálenějších bodů soustav.  Proporcionální pásmo akčních prvků je převážně vyčerpáno
 pro eliminaci chyb klasického projektování, které neřeší přenos vlastního tepla rozvodnými sítěmi soustav,
 ani aktivaci teplotních čidel jeho působením, nutnou k dosažení projektovaných hydraulických poměrů.
 Dosažení požadovaných teplot v klasicky nedotápěných koncových bodech sítí pak vyžaduje, aby síť na
 svém počátku pracovala se zbytečným přebytkem tepla.
 Představa, že právě tyto nedostatky klasického projektování jsou použitím TRV vykompenzovány, je zcela
 mylná, protože regulace spotřebičů tepla v závislosti na teplotě místnosti je kvantitativní a každá místnost
 teplotně reaguje na změny průtoku média otopným tělesem jinak !

 

hydraulika

 patří k nejlepším metodám projektování
 oboru vytápění na světě.
 
Maximální účinnost regulační techniky na prahu
 všech spotřebičů tepla i v úrovni připojení objektů
 k rozvodným sítím, z ní učinily dokonalý nástroj
 pro projektování i pro aplikace v oblasti vývoje a
 výzkumu. Umožnila optimalizaci parametrů zdrojů
 tepla, rozvodných sítí a otopných soustav po
 zateplení objektů při zachování původních průtoků
 a původního seřízení regulační technikyinstalované
 podle zákona 406/2000 Sb.v bytech.
 =CRA=CENTROTHERM a STP odborná sekce 12
 doporučují
TERMOhydraulické řešení oboru.

 Správné průtoky jsou pro regulaci podmínkou,

  ale žádnou z metod vyvažování je nelze zajistit.

 Správné průtoky média v soustavě  jsou výsledkem řešení  přenosu tepla rozvodnou sítí a lze je stanovit  pouze projektem.

 Současné projektování není o "teplých nebo chladných" otopných tělesech, ale o úsporách tepla.
 Chybné průtoky média se nemusejí projevit významnými odchylkami vnitřních teplot místností proti tolerancím povoleným legislativou,ale jsou
 přímo destrukční pro účinnost všech procesů kombinované regulace vytápění a pro ekonomiku provozu otopných soustav !

 Závislost dosažené teploty místnosti
 na průtoku média je dána mnoha
 faktory, které klasické projektování
 neřeší a hydraulické vyvažování
 nepostihuje. Protože okamžité
 hydraulické poměry v soustavách
 jsou regulační odezvou na aktivaci
 teplotních čidel dosaženou vnitřní
 teplotou, není změřený průtok
 kritériem posouzení správné funkce
 soustavy a podkladem pro vyvážení.
 Sejmutí hlavic pak zkomplikuje
 proces vyvažování tím, že přestane
 platit projektované seřízení TRV, které
 počítá se zdvihem kuželky pro XP2K
 a nikoliv se zdvihem plným.
 
Správně vyvážit dynamickou soustavu
 je možné pouze fyzikálně správným
 TERMOhydraulickým projektem,
 který určí fyzikálně správné průtoky.

 Klasicky projektovaná soustava "funguje" proto, že vytápění snese obrovské chyby v průtocích vody a hrát "odborníka"
 v našem oboru může i ten, kdo tyto chyby dělá. Ale úspory ve vytápění zajišťuje regulace a ta žádné chyby nepřipouští. 

 =CRA=DELTA Research Thermohydraulic