Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.                                        Vyřešení úprav po zateplení objektů.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav      Termostatické ventily správně     Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 vyřešila optimální úpravy tepel.výkonů soustav,zdrojů a sítí po zateplení budov

 Komplexní studie vypracovaná v roce 2005

 Část HSV rezultuje ze zpřesněných výpočtů
 tepelných ztrát řešených objektů VVU-ETA
 a T06B. Řeší potřebu tepla pro vytápění při
 různých hodnotách větrání a stanovuje
 nové směrné hodnoty měrné spotřeby tepla
 pro navrhování ústředního vytápění.

 Výstupem řešení části HSV bylo získání
 přehledu o přesném rozsahu požadavků 
 na úpravy tepelných výkonů otopných
 soustav, zdrojů tepla a rozvodných sítí
 po zateplení budov a pro libovolné úpravy
 tepelných výkonů otopných zařízení obecně
 při plném zachování původních průtoků
 média a hydraulických poměrů.

 Část ÚT, ze které je ukázka na obr. vlevo,
 řeší vliv zateplení stavebních konstrukcí  
 na funkci i ekonomiku provozu otopných 
 soustav a pomocí nových výpočetních 
 modelů určuje nové pracovní parametry 
 vytápění pro libovolné úpravy tepelného 
 výkonu v rozsahu 10% až 100%, při plném 
 zachování původních průtoků, původních 
 hydraulických poměrů, původního seřízení 
 regulační techniky a pův. hydraulického 
 vyvážení otopných soustav a rozvodných 
 sítí. V této části ÚT je zmíněna i metodika 
 nápravy funkce otopných soustav a sítí 
 Termohydraulickým řešením, která řeší 
 Termohydraulické vyvážení se 100% 
 účinností regulační techniky.

 V květnu 2007 se pořádala konference s cílem najít řešení, které jsme realizovali již v roce 2005...

šetříte

inovací

 Realizace:    2005 - objekt VVÚ-ETA 8 NP Praha 9,    2006 - 2007  tři objekty T06B v Neratovicích.

 Na obr. vlevo je porovnání  původních
 a nových teplotních parametrů média,
 individuálně platných pro objekt VVÚ-ETA,
 při snížení požadavku na tepelný výkon
 soustavy o 48,48%. Protože nastavením 
 těchto parametrů
na regulátoru subregulace
 
objektu by nebyl zachován průtok média
 v primárním okruhu směšování, jsou též
 úměrně sníženy teploty média ve vnější síti.

 ORIGINAL=CRA=SOFTWARE

 Snížením teplotních parametrů ve vnitřní i vnější rozvodné síti potrubí je dosaženo významných energetických úspor při výrobě a distribuce tepelné
 energie. Současně je dvěma příčinami dosaženo výrazného zvýšení efektivnosti všech regulačních procesů a účinnosti regulační techniky, protože se
 zvýší přenosová schopnost rozvodných sítí ( snížením rozdílu mezi počáteční a koncovou teplotou média) a při Termohydraulickém řešení je mezi
 počátečním bodem a všemi koncovými body sítí (na prahu spotřebičů tepla) exkluzívně zachována shodná střední teplota média. Protože při nově
 vyvinutém Termohydraulickém řešení je průtok média korigován tak, aby při proměnných teplotních parametrech v síti přesně odpovídal požadavku
 na přenos vlastního TEPLA, pracují všechny prvky kvantitativní i kvalitativní regulace tepelného výkonu se 100% účinností. Ve vytápění je tak poprvé
 dosaženo vysoce úsporného provozu otopných soustav, rozvodných sítí i zdrojů tepla.
 
Dopad Termohydraulického řešení na ekonomiku vytápění je ale mnohem zásadnější. Poprvé můžeme navrhovat soustavy, u kterých skutečná teplota
 vratné vody, přicházející ze soustavy k bodu směšování kvalitativní regulace, odpovídá projektovaným hodnotám. To má zásadní vliv na "pravdivost"
 všech údajů snímaných teplotními čidly a umožňuje to zcela nový pohled na aplikace v oblasti řízení tepelných okruhů. Výrobcům regulační techniky
 se tak otevírá cesta ke skutečnému řešení regulace tepelného výkonu otopných soustav a nikoliv jen k regulaci "vodovodních" okruhů s chybnými
 průtoky. Termohydraulické řešení má zvláštní význam pro řešení sítí CZT, které mohou být provozovány s nejvyšší účinností přenosu tepla, při
 nejnižších tepelných ztrátách při jeho distribuci.
 
Výzkum a vývoj oboru tím ukazuje, že cesta ke skutečným úsporám tepelné energie se neodehrává při prodeji a instalaci 
 existujících výrobků, ale v projekčních kancelářích. Projektování oboru vytápění má v současné době mnohem větší
 význam, než kdykoliv v minulosti, protože jeho hlavní náplní jsou stále více hranice dosažitelných úspor tepla. Úkolem
 projektantů je nyní vyřešit velké množství otopných soustav po zateplení objektů tak, aby mohly vyniknout výhody plynule
 regulovaného vytápění s optimalizovanými parametry a nikoliv doporučované neekonomické přerušované vytápění.
 Úkolem projektantů je zajistit, aby v oboru vytápění vůbec mohly platit
základní fyzikální vzorečky , které jsou sice v každé 
 literatuře uvedeny, ale v praxi nejsou nikdy naplněny, protože se do nich dosazují předpokládané a nikoliv reálné hodnoty. 
 
Žádná regulační technika, ani regulační procesy, proto v klasických soustavách nedosahují úspor v úrovni tepelných zisků.


 Plné zachování průtoků, hydraulických poměrů
 a seřízení regulační techniky, instalované podle
 zákona č. 406/2000 Sb. .
 Plné zachování všech stávajících prvků soustav.
 Plné zachování koncových teplot média v sítích.
 Plné zachování původ. hydraulického vyvážení.
 Žádné nově vyvolané náklady na úpravy.
 Žádná nutnost výměn stávajících zařízení.
 Žádná potřeba hydraulických úprav.

 Spolupracujte s námi při řešení oboru

specialista na úpravy otopných soustav a rozvodných sítí po zateplení budov