Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?      Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav s nadnominální otopnou plochou.               =CRA= dnes patří ke špičce vývoje oboru v EU.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 =CRA=CENTROTHERM byl založen v roce 1991 Jiřím Rážem (absolvent VPŠSAZ 1961)
 krátce před ukončením činnosti VVÚ-SZP, kde působil jako vedoucí projekce ústředního
 vytápění v období vývoje stavebních konstrukčních soustav VVÚ-ETA a Larsen & Nielsen.
 Náplní projekce bylo vzorové řešení experimentálních staveb, tepelných zdrojů a rozvodných
 sítí pro hromadnou bytovou výstavbu, zavádění výpočetní techniky do projektové praxe,
 algoritmizace úloh oboru ÚT pro strojní zpracování, vytváření projektových podkladů a řešení
 aktivních úspor tepla při jeho výrobě, distribuci a regulované spotřebě. V rámci působení 
 ve VVÚ-SZP bylo podáno 21 přijatých ZN v oblasti úspor tepla a projektování ÚT.
 Tomu předcházela projekční praxe v SPÚ Projekta Praha, ve Stavoprojektu Hradec Králové,
 Inženýringu Praha a v Průmstavu Praha, se zaměřením na průmyslové stavby a zdroje tepla.

 
 
Založení =CRA=CENTROTERM bylo motivováno možností, pokračovat v rozpracovaných
 dlouhodobých úkolech v oblasti aktivních úspor tepelné energie regulační technikou 
 a ve vývoji software pro projektování dynamických otopných soustav, kterými se žádná 
 organizace v ČR nezabývala.

 
Vývoj termohydraulického řešení oboru, umožňující dosažení významných úspor tepelné
 energie, vyústil v podání patentové přihlášky, která pak byla pro nedostatek finančních
 prostředků k pokrytí administrativních poplatků v roce 2007 stažena.

 Do projektové praxe oboru vytápění CZ bylo zavedeno:
 Malá výpočetní technika (Texas Instruments a 8bit počítače) ... 1974
 Součinitelé Kv pro výpočty regulačních armatur .......................1976
 Výpočty ochlazení média v otopných soustavách ....................1978
 Výpočty tepelných ztrát a TRV s teplotami vzduchu ................1980
 Katalog podkladů pro projektování ÚT VVÚ-ETA ......................1981
 Dimenzionální výpočty ÚT s korigovanými průtoky média .........1982
 TERMOhydraulické vyvažování otopných soustav ....................1983
 Výpočty vlivu aktivace teplotních čidel na tlakové ztráty ............1984
 Zpřesněné otopové křivky pro dynamické otopné soustavy ........1986
 Vyřešení zkoordinované kombinované regulace vytápění ...........1987
 Modelování provozních stavů dynamických otopných soustav ...1988
 Eliminační termodynamická metoda - SW Superdim ETM ...... .1994
 Metoda projektování ÚT - SW Superdim SETM ........................1995
 TRV jako skutečný regulátor (nikoliv omezovač) teploty ............1996
 Technologie projektování dynamických otopných soustav T-H ...2006

 Tuzemské publikace
 
J.Ráž, D.Šulcová       "Seriál o vytápění" č.1 - 7                      Top-in
 J.Ráž                        "Nová tvář vytápění"                              Top-in
 J.Ráž                        "Tajemství úspor tepla"                         Top-in
 Odborné články v časopisechVVI, Pozemní stavby, Projekt a další ...

 Zahraniční publikace
 J.Ráž, Bernd Genath "Vermutlich machen wir vieles falsch"       
 J.Ráž, Bernd Genath "Echte Innenraum-Temperaturregulung      
                                  mit Thermostatventilen"
 J.Ráž                       "Neuer Planungsansatz ETM"           
 J.Ráž                       "ETM kontra  traditionell"

 Současné hlavní zaměření v oblasti projektování
 
Termohydraulické řešení otopných soustav a regulačních okruhů ve všech druzích budov
 Náprava funkce vytápění s řešením aktivních úspor tepla
 Termohydraulické řešení a vyvažování primárních a sekundárních rozvodných sítí
 Úpravy soustav a sítí po zateplení budov při zachování původních hydraulických poměrů
 Snížení finančních nákladů při výrobě, distribuci a spotřebě tepla

 Název Jiří Ráž =CRA=CENTROTHERM                                         
 IČO    16918720                                                                          
 Tel     286 591 550     607 660 843                                            

 Nový způsob projektování oboru vytápění