Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav    Tvorba projektových podkladů   Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav a rozvodných sítí.                          Termohydraulické řešení rozvodných sítí.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 

 1) Klasik 200 kW objekty nezateplené
 Žádný klasický projekt neposkytuje
 správné údaje pro hydraulické 
 vyvážení sítí, při kterém by průtoky 
 odpovídaly požadovanému přenosu
 tepla. Do koncového objektu je po 
 klasickém vyvážení přiveden výkon 
 pouze 186 kW a nesprávný průtok
 8579 kg/h je vyvážením stabilizován.

 

 ORIGINAL=CRA=SOFTWARE

NOVÁ   100% účinnost regulační techniky s udržením střední teploty média v celé rozvodné síti

šetříte

inovací

T-H "nepotřebujete, protože máte inteligentní regulaci"?
Co "inteligentní" regulace neumí ... 
Neumí včas poznat, zda požadavky na regulaci nevybočí z dynamického atraktoru regulované soustavy.
Neumí správně identifikovat příčinu, která požadavek na regulační krok vyvolává.
Neumí definovat základní (výchozí) stav pracovních podmínek systému, od kterého se mají regulační procesy odvíjet.
Neumí správně určit požadavky na výkonové charakteristiky akčních prvků regulace.
Neumí korigovat případný chybný návrh akčních prvků.
Neumí optimalizovat výchozí funkční parametry soustavy.

Žádná "inteligentní"regulace nezajistí 100% účinnost svých akčních prvků, protože na ni nemá žádný vliv.
TERMOhydraulickým řešením rozvodných sítí snížíte své náklady na minimum,
získáte údaje pro správné seřízení vysoce nákladné "inteligentní" regulace 
a umožníte své "inteligentní" regulaci podstatně rychlejší návratnost vložených prostředků.
Současně snížíte hlučnost otopných soustav, stabilizujete hydraulické poměry 
a zajistíte vytápění koncových objektů s minimem potřebného tepla na počátku sítí. 
Odborný garant výzkumu a vývoje: SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 , =CRA=CENTROTHERM a ENZA s.r.o.

 2) T-H   200 kW  objekty nezateplené
 Nově určenými průtoky média a novým
 seřízením armatur je do všech objektů
 přiveden výkon 200 kW. Síť je plně
 připravena na provoz po zateplení
 objektů, bez dalšího vyvažování.

 Provoz sítě:
 90/70°C Hdif = 58 kPa
 Ostatní parametry klas.projekt neřeší

 Provoz sítě:
 90/70°C Hdif = 58 kPa
 
SQZ = 32,69 kW  = 246,83 GJ/rok
 Náklady na tepel.ztráty 59239 Kč/rok

 3)  T-H   100 kW  objekty zateplené
 Okamžitý nedestrukční přechod
 na provoz po zateplení, do všech
 objektů je přiveden výkon např.100 kW.

 Provoz sítě:
 60,97/50,81°C  Hdif = 58 kPa
 
SQZ = 19,53 kW  = 147,66 GJ/rok
 Náklady na tepel.ztráty 35436 Kč/rok

 ÚSPORY PRO DODAVATELE TEPLA (PROVOZOVATELE SÍTĚ)
 VARIANTA 1 - korekce parametrů na počátku sítě
 Úspory nákladů na tepelné ztráty sítě  59239 - 35436 = 23803,- Kč/rok
 Vyvolané náklady při správném osazení sítě regulačními prvky  0,- Kč
 Cena TERMOhydraulického vyvážení 4 x 3000/objekt = 12000,- Kč
 Návratnost investice za vyvážení T-H a přechod na provoz po zateplení 12000/23803 = 0,5roku = 6 měsíců.
 VARIANTA 2 - korekce parametrů směšováním v objektech
 
Úspory nákladů na tepelné ztráty sítě  při zachování parametrů 90/70°C na primární straně  0,- Kč/rok
 Úspory nákladů na tep. ztráty při 60,97/50,81°C  23803,- Kč/rok (směšování pak nemá smysl)
 Vyvolané náklady cca 4 x 90000 = 360000,- Kč
 Cena TERMOhydraulického vyvážení na primární straně  4 x 3000 = 12000,- Kč
 Cena návrhu směšovacích okruhů (vč.čerpadel, armatur a seřízení)  4 x 3000 = 12000,- Kč
 Cena celkem 384000,- Kč
 Návratnost investice při původních primárních parametrech 90/70°C  NIKDY
 Návratnost investice při snížených parametrech na primární straně  384000/23083 = 16,13 roků

 Řešení  sítí  po zateplení objektů

 Varianta 1 poskytuje dodavateli tepla:
 1) Okamžitý, beznákladový přechod provozu
 na stav po zateplení stavebních pbjektů
 2) Každoroční úspory nákladů na tepelné
 ztráty 40 - 50%.
 3) Úspory nákladů na změny průměrů potrubí.
 4) Úspory nákladů na korekce výkonových
 charakteristik čerpadel.
 5) Cca dvojnásobné prodloužení životnosti
 otopných zařízení snížením dilatačního
 namáhání materiálu.
 6) Úspory nákladů na jakékoliv hydraulické
 vyvažování. Po provedeném vyvážení T-H
 zůstávají před zateplením a po zateplení
 objektů
všechny hodnoty zachovány.
 7) Vyloučení nadvýroby tepla ve zdroji. Jsou
 známy přesné parametry média na počátku
 sítě, potřebné ke správnému vytápění
 koncových objektů a není potřebné
 kompenzovat chybné průtoky klasického
 vyvážení zvýšením teploty na počátku sítě.
 8) Zvýšení úspor vyráběného
 a distribuovaného tepla cca o 25 - 30%
 dosažením maximální účinnosti regulačních
 procesů (v celé síti i na prahu všech
 spotřebičů tepla je shodná střední teplota
 média a regulační zásahy se ve všech
 bodech soustav a sítí projevuji se 100%
 účinností.
 9) Významná stabilizace hydraulických
 poměrů v rozvodné síti s podstatným
 zlepšením funkce regulátorů diferenčního
 tlaku.
 10) Snížení nákladů na tlakové jištění.
 11) Snížení úrovně zavzdušňování soustav.
 12) Snížení hlučnosti praktickým vyloučením
 nadprůtoků.

Zbavte se problémů, které provázejí výrobu a distribuci tepla v systémech CZT !
1)   Nízká účinnost regulační techniky (tepelné zisky 40% - úspory jen 10 až 15%)
2)   Hlučnost v reálném provozu soustav
3)   Nedotápění koncových bodů soustav a rozvodných sítí
4)   Nadvýroba tepelné energie ve srovnání s teoretickými výpočty
5)   Přebytek čerpací práce a teplotních parametrů na počátku rozvodných sítí
6) Nadměrné zavzdušňování
7)   Rozdíly mezi výrobci deklarovaným a reálným chováním regulačních prvků v praktickém provozu
8)   Nadměrné kolísání hydraulických poměrů v soustavách a sítích
9)   Zkratové průtoky s nevyužitím vyrobeného tepla ve spotřebičích

TERMOhydraulické vyvážení soustav a sítí vyřeší všechny tyto problémy jednorázově.

 Vyrábějte a přivádějte teplo k objektům s mnohem nižšími  náklady

 = CRA= : Nemáte-li síť TERMOhydraulicky vyváženou, proděláváte na výrobě a na rozvodu tepla.

Klas.   196 kW           194 kW          191 kW          186 kW

 T- H    200 kW           200 kW         200 kW           200 kW      

 T- H   100 kW           100 kW          100 kW          100 kW

 Hydraulika sítě se nemění

 Průtok G 2) = průtok G 3).

Pomůžeme Vám vyrábět a distribuovat teplo mnohem levněji !