Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?      Projekt uspoří víc než zateplení ?     Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.          Hydraulické vyvažování nápravu vytápění neřeší.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace        Náprava funkce otop.soustav      Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 Podrobná studie potvrdila chybné předpoklady teorie hydraulického vyvažování otopných soustav a jejich aplikací v praxi

 

 
 objasnila omyly při aplikacích hydraulického nebo hydronického vyvažování.

 Hydraulické vyvažování bývá v praxi často
 chybně aplikováno jako diagnostická 
 metoda pro nápravu funkce vytápění. ...

 Obr.1 Závislost teploty na průtoku dle teorie hydraul.vyvažování.
 Obr.2 Podrobný výpočet teploty konkrétní místnosti v závislosti na průtoku.
 Obr.3 Vliv průtoku na teplotu různých místností v konkrétních podmínkách.
 Tento obrázek všichni dobře známe.
 Je bez úprav převzatý z původních
 materiálů a čeští odborníci k němu
 doplnili jen český text. Demonstruje
 teplotu vytápěné místnosti, závislou
 na průtoku ekvitermně regulované
 vody otopným tělesem.
 Svádí k představě velmi jednoduché,
 dokonce lineární závislosti dosažené
 teploty místnosti na průtoku média,
 současně s představou, že závislost
 teploty na průtoku topné vody je
 u všech místností stejná a proto
 z ní lze v úvahách vycházet.

 Teorie hydraulického vyvažování se rychle stala
 tématickou náplní odborných publikací,seminářů 
 všech významných prodejců regulační techniky,
 dokonce základem pro výrobu speciálních
 armatur a nelze se divit, že také pracovní náplní
 mnoha firem, specializovaných na "nápravu
 funkce otopných soustav", do které je uživatel
 soustavy ochoten investovat značné finanční
 prostředky, často i mnohonásobně převyšující
 cenu projektu !
 Současná
TERMOhydraulika disponuje novými
 algoritmy i prostředky pro modelování funkce
 dynamických otopných soustav a také důkazy.

 Výsledky modelování vnitřní teploty reálné
 místnosti,v závislosti na průtoku ekvitermně
 regulované vody otopným tělesem.

 Na obr.2 jsou zobrazeny výsledky velmi přesného
 modelování vnitřní teploty reálné místnosti
 v konkrétním stavebním objektu, které ukazují
 zcela jiný průběh okamžitých vnitřních teplot, než
 obr.1, který se stal základem pro úvahy firem
 o možnostech "nápravy funkce vytápění"
 hydraulickým vyvažováním.
 Za pozornost určitě stojí porovnání průběhu
 vnitřní teploty místnosti při polovičním průtoku
 (G = 50%) vody otopným tělesem v průběhu
 otopné sezóny.
 Zatímco podle teorie hydraulického vyvažování
 (obr.1) teplota místnosti následkem chybějících
 50% průtoku se snižující se venkovní teplotou
 stále klesá a už při venkovní teplotě -10°C
 ukazuje na pokles vnitřní teploty o téměř 4°C,
 skutečná teplota konkrétní místnosti je při 50%
 průtoku média zcela jiná.
 Nejenže v průběhu otopné sezóny vnitřní teplota
 místnosti  nevykazuje pokles o 4°C, ale se
 snižující se venkovní teplotou dokonce stoupá !
 Při venkovní teplotě te = +12°C dosahuje vnitřní
 teplota hodnoty ti = 18,3°C (nikoliv cca 19°C dle
 obr.1) a při venkovní teplotě te = -12°C dosahuje
 hodnoty ti = 19°C (nikoliv cca 16°C dle obr.1) !
 Teorie hydraulického vyvažování a zvláště
 pak její praktické aplikace za účelem
 "nápravy funkce vytápění", vycházejí
 z mylných předpokladů vlivu průtoků média
 otopnými tělesy na úroveň dosažené
 tepelné pohody. ...
 
Význam kvantitativní regulace ve vytápění
 a vliv průtoků na dosažené teploty místností,
 je totiž zcela jiný, než jaký předpokládá
 čistě hydraulické chápání oboru, protože
 otopná soustava čistě hydraulickou není.

 Skutečný vliv průtoků média na tepelný
 výkon soustavy a na úroveň tepelné pohody
 při vytápění budov.

 Obr.3 demonstruje, že vliv průtoků teplonosného
 média na úroveň dosažené tepelné pohody je
 v jednotlivých místnostech zcela individuální
 a aplikací prvků kvantitativní regulace nemáme
 "pod kontrolou energii" tepelnou, ale pouze
 průtoky v čistě hydraulických (např. vodovodních)
 soustavách.
 Hodnoty na obr.3 navíc dokazují, že vliv průtoků
 na teploty místností je individuální i u otopných
 těles na stejné stoupací větvi (vyvažování přitom
 probíhá na patě stoupací větve pro všechna
 otopná tělesa jednotně) a dokonce, že vliv tohoto
 vyvažování je při různých venkovních teplotách
 (te = -12°C ; te = 0°C a te = +12°C) různý,
 přičemž žádné hydraulické nebo hydronické
 vyvažování hodnotu "te" vůbec nebere v úvahu
 a je prováděno úplně stejným způsobem při
 jakékoliv venkovní teplotě.
 
To vše jen dokazuje, že výrobci a prodejci
 regulační techniky, přednášející projektantům
 na svých seminářích o "teorii vytápění", nejsou 
 tak úplně seznámeni s funkcí otopných soustav.

 Tato funkce je samozřejmě důležitá pro úspory
 tepla při vytápění, ale není závislá na vztazích,
 které jsou projektantům předkládány,přednášeny 
 a prezentovány jako "regulace vytápění".

 
 
Otopné soustavy, narozdíl od vodovodních,
 čistě kvantitativně regulovány být nemohou a
 výrobky kvantitativní regulace by proto neměly
 být prezentovány jako "regulace otopných
 soustav", protože takovou regulací nejsou. ...

 
 Vývoj od roku 2000 dokázal, že skutečně
 ekonomický a precizní provoz vykazují, bez
 jakéhokoliv vyvažování otopné soustavy, řešené
 na základě nových principů a nových algoritmů
 
TERMOhydrauliky.

 

 
Výroba regulační techniky a její aplikace v praxi, si zaslouží lepší poradce, kvalifikovanější vývoj a sofistikovanější metody 
 výzkumu, schopné jít hlouběji k jádru problému na základě komplexnějšího řešení, než jakým je hydraulické vyvažování.

 Obor vytápění je plný mýtů. Stačí přistoupit na jediný chybný předpoklad a bludy mohou být systematizovány do vysoce rozvinutých a racionálních
 schémat, vyznačujících se vysokým stupněm konzistentnosti. ... Platí to zvlášť pravdivě, když klasický obor vytápění řeší v praxi jen polovinu problému.

 Z obr.3 je zjevné, že stejná místnost má při různé vnější teplotě různou vnitřní teplotu i při STEJNÉM průtoku a používání
 metod hydraulického vyvažování pro "nápravu funkce vytápění" je hrubý fyzikální omyl firem, které tuto službu nabízejí.

=CRA=DELTA Research Thermohydraulic

 Hydraulické vyvážení

 Termické  vyvážení
 
SVĚTOVÁ NOVINKA

  Pouze komplexní řešení odpovídá na otázky oboru vytápění pravdivě
 
Pojďte společně s námi řešit CELÝ PROBLÉM VYTÁPĚNÍ, nejen v hydraulických, ale i v termických parametrech, jak nám to dnes umožňuje TERMOhydraulika.
 
Pojďme se společně vymanit z bludů a mýtů, do kterých náš obor zavedly právě náhražkové metody řešení a EXTRÉMNĚ ZJEDNODUŠENÉ ALGORITMY.