Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?     Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.          ROZDÍL mezi KLASIKOU a TERMOHYDRAULIKOU.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

nepracuje s klasicky určeným průtokem,
ale přímo s přenosem
TEPLA a proto řeší
úspory tepla v oboru vytápění efektivně.

šetříte inovací
ORIGINAL=CRA=SOFTWARE 

   KLASICKÁ SOUSTAVA

Světově nová metoda ve vytápění

 =CRA=DELTA Research Thermohydraulic

 Regulační technika je seřízena na průtoky s předpokládaným přenosem
 tepla.

 Teplotní čidla nejsou aktivována pro automatické úspory tepla.


 Klasická soustava je hydraulicky vyvážena na průtoky, které nejsou
 v souladu s požadovaným přenosem tepla.

 Klasická soustava není vyvážena termicky a změny průtoků v soustavě
 nejsou funkcí změn řídicích teplot.

 Klasická soustava pracuje neekonomicky, se zkratovými průtoky.

 Klasická soustava pracuje s náhodnými změnami průtoků.

 Klasická soustava trakčně a dilatačně hlučí.

 Klasická soustava pracuje v základním stavu s nestabilními
 hydraulickými poměry, proto je obtížně regulovatelná.

 V klasické soustavě nejsou dodrženy vztahy mezi hodnotami
 průtokových součinitelů Kv a nastavením regulace TRV,
 garantované výrobcem.

 V klasické soustavě není určen výchozí stav seřízení regulační
 techniky, od kterého se odvíjejí regulační procesy.

 V klasické soustavě pracují obě složky celkové kombinované
 regulace nezkoordinovaně.

 Klasická otopná soustava neumožňuje hydraulické vyvažování,
 které je v souladu s požadovaným přenosem tepla od zdroje
 ke spotřebičům.

 V klasické soustavě sahá vliv hydraulického vyvážení do úrovně
 partnerského ventilu a vlastní okruhy otopných těles zůstávají
 nevyvážené.

 V klasické soustavě střední teplota vody se vzdáleností od zdroje
 tepla klesá a tím klesá i účinnost hlavní kvalitativní regulace
 ve vzdálenějších bodech.

 Klasické řešení neumožňuje optimalizovat pracovní parametry
 otopných soustav pro úspory tepla na straně dodavatele.

 Klasická soustava dosahuje při teplených ziscích 40% úspor tepla
 cca 12%.

 Klasická soustava není připravena na stav po zateplení objektu.

 Regulační technika je seřízena na průtoky se správným přenosem tepla
 ke každému otopnému tělesu.

 
Teplotní čidla jsou plně aktivována tepelným působením soustavy pro 
 automatické úspory tepla z tepelných zisků.

 Termohydraulická soustava je hydraulicky vyvážena na průtoky se
 správným přenosem tepla.

 Termohydraulická soustava je termicky vyvážena a změny průtoků
 odpovídají působení tepelných zisků.


 
Termohydraulická soustava pracuje ekonomicky, bez zkratových průtoků.

 Termohydraulická soustava pracuje s řízenými změnami průtoků.

 Termohydraulická soustava šetří teplo automaticky a nehlučí.

 Termohydraulická soustava pracuje v základním stavu se stabilními
 hydraulickými poměry a je dokonale regulovatelná.

 V termohydraulické soustavě pracuje regulační technika přesně podle
 funkčních vztahů garantovaných výrobcem a odzkoušených v laboratoři.
 Aplikovaná regulační technika má cca dvojnásobnou účinnost.

 V termohydraulické otopné soustavě je regulační technika seřízena
 na výchozí stav, od kterého se odvíjejí automatické regulační procesy.

 V termohydraulické soustavě  pracuje složka kvalitativní i kvantitativní
 regulace zkoordinovaně.

 Termohydraulická soustava k zajištění své funkce žádné vyvažování
 nepotřebuje, ale umožňuje hydraulické vyvažování, které je v souladu
 s požadovaným přenosem tepla od zdroje ke všem spotřebičům.

 V termohydraulické soustavě jsou dokonale (tj. hydraulicky i termicky)
 vyváženy všechny okruhy, včetně vlastních okruhů otopných těles.
 Termohydraulická soustava je tak vyvážena v nejdůležitějších bodech.

 V termohydraulické soustavě je střední teplota vody ve všech bodech
 plně zachována a s ní i 100% účinnosti hlavní kvalitativní regulace
 garantující úspory tepla, při eliminaci jeho nadvýroby v tepelném zdroji.


 
Termohydraulické řešení umožňuje optimalizovat pracovní parametry
 soustav pro úspory na straně dodavatele tepla.

 Termohydraulická soustava dosahuje při tepelných ziscích 40% úspor
 tepla cca 40%.

 Termohydraulická soustava je na stav po zateplení již připravena.

 Dodatečné termohydraulické seřízení odstraní všechny závady klasické otopné
 soustavy a současně ji připraví na ekonomický provoz po zateplení budovy.
 Termohydraulické seřízení je na stavu zateplení objektu nezávislé,
protože ve stávajících
  průměrech potrubí jsou kvůli vyloučení poklesu teplot vody v koncových bodech, průtoky záměrně zachovány. Zachování původních
  velikostí otopných těles pak umožňuje přechod na vysoce úsporné nízkoteplotní parametry topné vody s mnohem nižšími tepelnými
  ztrátami potrubních rozvodů. Vlastní termohydraulická úprava spočívá v seřízení regulační techniky na korigované průtoky, které zajistí
  přesný přenos tepla ke všem tepelným spotřebičům a v přiřazení odpovídajících tlakových ztrát soustavy k řídicím veličinám lokální
  kvantitativní regulace, tj. k teplotám vzduchu vytápěných místností. Stejný princip platí v zateplených i nezateplených objektech a snížení
  výkonu se po zateplení objektu dosáhne budˇ centrálním nebo lokálním snížením parametrů otopové křivky.
  Kvantitativní úprava snížením oběhového množství vody, by ve stávajících průměrech potrubí vyvolala
nežádoucí pokles vstupní teploty
  vody do otopných těles, celkový pokles přenosové schopnosti rozvodné sítě a významné snížení účinnosti hlavní ekvitermní regulace,
  s následným neekonomickým provozem vytápění v celém průběhu otopné sezóny. Termohydraulické řešení je proto nejúspornější
  a termohydraulicky seřízená soustava navíc šetří teplo ihned, i v nezatepleném objektu.
 
Termohydraulika je použitelná všude
  Termohydraulika je způsob efektivního využívání vyrobené tepelné energie, který je použitelný ve všech otopných soustavách a každá
  otopná soustava může novým způsobem seřízení regulační techniky pracovat jako termohydraulická. Termohydraulickou soustavou
  může být soustava výškového panelového domu napojená na CZT, stejně jako jednopodlažní domek s tepelným čerpadlem. Jde tedy
  o princip, jakým regulační technika zajišťuje tepelnou pohodu a reaguje na tepelné zisky zvýšenými úsporami tepla. Termohydraulika
  znamená, že všechny regulační prvky v celé soustavě pracují se 100% účinností a regulačními procesy je dosaženo nejvyšších úspor
  tepla při plném zachování požadované vnitřní teploty.
 Superdim Advanced Thermo Hydraulic
  je vyspělý evropský software,který umožnil plnou simulaci procesů v dynamických otopných soustavách a říká přesný opak,než prodavači
  regulační techniky. Její plné účinnosti, při zkoordinované funkci složek kombinované regulace vytápění, lze dosáhnout jen při automatické
  reakci otopné soustavy na tepelné zisky, tj. bez uživatelských manipulací s termostatickými hlavicemi, které seřízené parametry obou
  složek kombinované regulace narušují do té míry, že úspory tepla regulační technikou mohou být dokonce nulové. Regulační technika
  v klasicky projektovaných otopných soustavách pak šetří teplo pouze omezením úrovně vytápění (snížením vnitřní teploty místností), nikoliv
  regulačními procesy, které bez důsledného přiřazení hydraulických poměrů k řídicím teplotám (termického vyvážení) probíhat nemohou. 
  Automatické regulační procesy naopak šetří teplo bez snížení vnitřní teploty, v plné úrovni tepelných zisků (cca 40%) a uživatel se o ně 
  nemusí "ručními zásahy" starat. Automatická funkce regulační techniky představuje AKTIVNÍ ÚSPORY TEPLA, které jsou až trojnásobně
  vyšší a řádově levnější. Dodržte zásady termohydraulického seřízení soustavy a přiřaďte se ke spokojeným uživatelům TH.
  Příklad podrobně řešeného panelového domu.
 1% pasivních úspor tepla stojí cca 103 135,-Kč a 1% aktivních úspor stojí 619,-Kč. 
 
AKTIVNÍ ÚSPORY TEPLA termohydraulickým seřízením jsou cca 166 krát levnější!