Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav.      TERMOhydraulika - vliv "tv" na funkci a ekonomiku

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily správně    Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění    Převody a pomůcky        HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 Teplota vzduchu "tv"   v okolí termostatické hlavice řídí zdvihem kuželky veškeré hydraulické ztráty v dynamických otopných soustavách.

 tie (°C) teplota bez vytápění
 tv (°C)  teplota vzduchu      tip (°C) vnitřní povrchová teplota konstrukcí
                                        tp (°C) vážený průměr hodnot tip

 Požadovaná výsledná teplota vytápěné místnosti
 ti (°C) = ( tv + tp ) / 2 = (20,51 + 19,49) / 2 = 20°C

 Před zateplením objektu činily pro ti = 20°C hodnoty  tie = 5,01°C ; tv = 21,25°C a  tp = 18,75°C.
 Po zateplení objektu činí pro ti = 20°C hodnoty tie = 9,95°C ; tv = 20,51°C a tp = 19,49°C.
 Zateplením objektu se snížil negativní vliv případného chybného nastavení termostatické hlavice na tlakové ztráty soustavy, ale správné nastavení
 termostatických hlavic zůstává nejdůležitější podmínkou udržení projektovaných průtoků v soustavách:


Většina negativních jevů, se kterými se v reálném provozu dynamických otopných soustav setkáváme, je způsobena 
aplikací klasických návrhových postupů, které byly vyvinuty pro statické otopné soustavy a od poloviny minulého 
století se prakticky nezměnily.
Výsledkem jsou nízké úspory tepla regulační technikou (10 - 15% místo 40%), hlučnost, 
nestabilita hydraulických poměrů, zbytečná nadvýroba tepla ve zdrojích a neekonomická distribuce tepla rozvodnými 
sítěmi, které musejí pracovat se zbytečným přebytkem tepla na svém počátku, aby zajistily
vytápění koncových objektů.

 tv = 21,25°C před zateplením objektu a soustava s nastavením
 hlavic dle prospektu výrobce na 20°C, by měla cca 700% 
 projektovaných tlakových ztrát.
 
 
tv = 20,51°C po zateplení objektu a soustava s nastavením
 hlavic dle prospektu výrobce na 20°C by měla cca 300% 
 projektovaných tlakových ztrát.

 tv (°C) je řídicí veličinou lokální kvantitativní
 regulace, která rozhoduje o udržení
 projektovaných tlakových ztrát v reálném
 provozu, tj. o správné funkci, o hlučnosti,
 o případném "zkratování" okruhů soustavy,
 i o jejím ekonomickém provozu.
 Bude-li například místnost nevytápěná, pak
 v ní poklesne teplota z 20°C na 9,95°C
 (u nezatepleného objektu na 5,01°C)
 a v sousední místnosti se ani plným otevřením
 hlavice nedosáhne ti = 20°C.
 Takto vyvolaný nadprůtok však může
 způsobit nadměrnou hlučnost a zkratování
 vzdálenějších okruhů těles, kde může topná
 voda chybět.
 Nadprůtoky mohou úplně zmařit schopnost
 regulační techniky spořit teplo a proto
 k nim zcela zásadně docházet NESMÍ.

 Seřízením termostatické hlavice na hodnotu "tv"
 se vymezí správný zdvih kuželky pro 100%
 projektovaných tlakových ztrát soustavy a navíc
 se celý akční zdvih kuželky uvolní pro dosažení
 100% úspor tepla z tepelných zisků.

 TERMOhydraulika určuje správné výchozí seřízení všech prvků pro dosažení správné funkce vytápění a nejvyšších úspor
 tepla instalovanou regulační technikou libovolného druhu.

 Uvedený výpočet tepelné ztráty místnosti demonstruje,že teploty vzduchu uvedené v §3 odst. (10) bývalé vyhlášky č. 152/2001 Sb. nejsou správné.

 Ekonomické vytápění bez správného seřízení
 hlavic NELZE ZAJISTIT !

Hydraulické poměry bez správného
seřízení hlavic NELZE ZAJISTIT !

 =CRA= DELTA Research Thermohydraulic