Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav a sítí.     Profesionální podpora programu ZELENÉ ÚSPORY.

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily jinak         Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění   Převody a pomůcky         HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum


=CRA= DELTA Research Thermohydraulic

 Často stačí instalovat několik malých ventilků a neplatíte studenou vodu jako "teplou"

 INSTAL RV1

 INSTAL RV2

 INSTAL RV3

 Mezi typické vedlejší aplikace termohydrauliky patří
 řešení koncových teplot TUV u jednotlivých uživatelů.
 Pak se nestane, že odtáčíte studenou vodu měřenou
 a fakturovanou jako "teplou", ale máte k dispozici
 vodu o správné teplotě, kdykoliv otočíte kohoutkem.

 Takové řešení lze zajistit buď dynamickými nebo
 i jen statickými prvky, jako na obrázku vlevo.

 Řešení spadá do kompletních úprav TZB v rámci
 programu PANEL, jehož součástí jsou:

 1) Úpravy otopných soustav na vysoce ekonomický
     provoz po zateplení budov termohydraulickým
     vyvážením (toto vyvážení přináší úspory ihned, už
     ve stavu před zateplením a nezávisí na zateplení).
 2) Řešení výměn dožívajících otopných těles a potrubí
 3) Termohydraulické vyvážení vnějších tepelných sítí.
 4) Zavádění nejekonomičtějších nízkoteplotních
     parametrů pro soustavy, sítě a tepelné zdroje.
 5) Kompletní seřizování soustav a sítí pro úspory tepla.

  Paralelně s programy "PANEL" a "ZELENÁ ÚSPORÁM" zavádíme doplňkové programy  AKTIVNÍCH ÚSPOR pro všechny.
  V rámci programu PANEL
u nás pořídíte všechny služby jednorázově, v nejvyšší termohydraulické kvalitě. Od výpočtů tepelných ztrát
   až po seřízení optimalizovaných otopových křivek ve zdrojích tepla. Dosáhnete úspor tepla, jakých klasickým řešením nelze dosáhnout.
  
V rámci programu ZELENÁ ÚSPORÁM jsme pro Vás připravili 5 verzí PROGRAMU 166, kterými můžete dosáhnout úspor
   tepla 
166 x LEVNĚJI. Můžete je použít buď jako programy hlavní s úsporami tepla cca 40%, nebo jako doplňkové ke státním programům,
   se součtovými úsporami tepla cca 80% proti původnímu nezateplenému stavu.

 TEPLÁ UŽITKOVÁ VODA

 VYTÁPĚNÍ : 166 x LEVNĚJŠÍ AKTIVNÍ ÚSPORY TEPLA MODERNÍ TECHNOLOGIÍ PROJEKTOVÁNÍ
 Na podporu programu ZELENÁ ÚSPORÁM nabízíme vítězné řešení Úprav soustav pro Panelové Domy (ÚPD) a speciální sadu programů řady 166.
 Úpravy otopných soustav by neměly plnou účinnost v objektech s poškozenými okny a stěnami, proto se aplikace ÚPD předpokládají v objektech,
 které jsou v tomto smyslu bez závad. U nezateplených objektů bez závad a se správnými otopnými plochami v poměru k tepelným ztrátám, lze při 
 SEŘÍZENÍ TH vycházet z výkonů původních otopných těles, v ostatních případech je potřebný výpočet tepelných ztrát. U objektů nezateplených se
 tento výpočet provede s původními tepelně technickými vlastnostmi stavebních konstrukcí a u zateplených objektů se provede s novými vlastnostmi
 konstrukcí. Při požadavku na výpočet tlouštěk izolací pro ZATEPLENÍ se můžete rozhodnout pro některou ze tří variant: A) Výpočet na doporučené
 hodnoty koeficientů prostupu tepla "U" (tj. nejvyšší náklady na zateplení). B) Výpočet na požadované hodnoty "U" nebo C) Výpočet na hodnoty "U"
 podle Vašich finančních možností. 
 SEŘÍZENÍ TH se provádí pro dosažení  AKTIVNÍCH ÚSPOR TEPLA regulační technikou, podle Vašeho přání buď stávající nebo novou. Účel tohoto
 seřízení je dvojí, 1) Zvýšení účinnosti regulace (místo 12% cca 40% úspor tepla z tepelných zisků) a 2) SEŘÍZENÍM TH je soustava již upravena na
 libovolný odběr tepla ze zdroje po zateplení objektu. Všichni, kteří nedosáhnou na dotace, si mohou aplikací příslušného PROGRAMU 166 zajistit
 cca 40% AKTIVNÍCH ÚSPOR TEPLA  166 x levněji než zateplením a současně mohou levněji pořídit i vlastní zateplení, včetně úprav soustavy. 

PROGRAM 166 ÚPD  SEŘÍZENÍ TH  pro lidi, kteří nedosáhnou na státní dotace pro zateplení objektu
 Program je určen pro SBD a SVJ, které buď zateplovat nebudou (okna a stěny jsou v pořádku), nebo naopak již mají objekt zateplen.

 
Termohydraulickým seřízením již instalované regulační techniky lze dosáhnout úspor tepla v úrovni působících tepelných zisků.To znamená, že místo průměrných
 12% lze novým seřízením stávající regulační techniky ušetřit až 40% celoroční spotřeby tepla na vytápění.
 Z
bilance AKTIVNÍCH a PASIVNÍCH ÚSPOR TEPLA podrobně řešeného objektu VVÚ-ETA 8NP vyplývá:
 1% PASIVNÍCH ÚSPOR TEPLA zateplením objektu stojí 103 135,31 Kč     1% AKTIVNÍCH ÚSPOR TEPLA termohydraulickým seřízením stojí 619,50 Kč.
 
AKTIVNÍ ÚSPORY TEPLA termohydraulickým seřízením jsou 103 135,31 / 619,50 = 166,48 krát levnější než PASIVNÍ ÚSPORY TEPLA zateplením objektu.
 Zateplením objektu se za 5 000 000,-Kč ušetřilo 48,48% tepla a termohydraulickým seřízením soustavy se ušetřilo 40% tepla za 24 780,-Kč.
 PROGRAM 166 ÚPD tedy umožňuje:
 
V nezatepleném objektu ušetřit cca 40% tepla 166 x levněji než zateplením.
 V již dříve zatepleném objektu se AKTIVNÍ a PASIVNÍ úspory sčítají a proti původnímu nezateplenému stavu lze ušetřit až 40 + 48,48 = 88,48% tepla.


PROGRAM 166 +
  SEŘÍZENÍ TH + ZATEPLENÍ pro lidi, kteří nedosáhnou na státní dotace pro zateplení objektu a chtějí si vše udělat sami.
 Program je určen pro soukromé stavebníky a kutily
 Má stejné výhody a účinky, ale navíc obsahuje:
 Kompletní výpočet ekonomických tlouštěk stavebních tepelných izolací všech konstrukcí, které izolovat potřebují, samozřejmě s plnou garancí
 Kompletní výpočet tepelných ztrát všech místností podle ČSN 06 0210, nebo na přání zpřesněný výpočet tepelných ztrát s určením hodnot řídicích veličin
 regulace, otopovými křivkami, atd..
 V nově zatepleném objektu se AKTIVNÍ a PASIVNÍ úspory sčítají a proti původnímu nezateplenému stavu lze ušetřit až 40 + 48,48 = 88,48% tepla.

PROGRAM 166 R  Celkové rekonstrukce otopných soustav v zateplených i nezateplených objektech
 
Program je určen pro SBD , SVJ i soukromníky
 
Kompletní termohydraulický návrh rekonstrukce otopné soustavy, se všemi výše uvedenými výhodami, nebo dílčí úpravy (výměny potrubí, otopných těles),atd..

PROGRAM 166 V  VÝPOČTY
 
Program je určen pro projektanty, kteří potřebují pomoci, ale i pro kutily, kteří potřebují "něco spočítat"
 Výpočty stavebních i topenářských izolací, tepelných ztrát, potrubí, armatur, okruhů kvantitativní i kvalitativní a ekvitermní regulace, čerpadel, pojistných zařízení,
 kompenzátorů, výpočty teplotních čidel, komínů, tlakových ztrát, koncových teplot teplonosné látky, korigovaných průtoků, přenosové schopnosti potrubních sítí,
 hydraulické stability, termické stability, otopových křivek, směšovacích poměrů, regulátorů diferenčního tlaku, spotřeb tepla, spotřeb paliv, intenzity větrání, atd..

PROGRAM 166 MHV  MĚŘENÍ, HYDRAULICKÉ VYVAŽOVÁNÍ, HYDRONICKÉ VYVAŽOVÁNÍ, TERMOHYDRAULICKÉ VYVAŽOVÁNÍ
 
Program je určen pro SBD , SVJ , teplárenské společnosti, i soukromníky
 Měření pracovních parametrů otopných soustav a tepelných sítí slouží k ověřování funkce a k diagnostice. Vyvažování slouží k nastavení požadovaných parametrů
 podle projektovaných hodnot. K termohydraulickému vyvážení jsou potřebné údaje projektu termohydraulického.

PĚT CEST K DOSAŽENÍ 166 x LEVNĚJŠÍCH ÚSPOR TEPLA PRO VŠECHNY LIDI BEZ DOTACÍ.  Aplikací
programů 166 je u správně provozovaných soustav současně odstraněn hluk a soustava je upravena
na vysoce ekonomický provoz po zateplení objektu.


 ZELENÁ ÚSPORÁM

 Všichni mají právo na úspory

 PASIVNÍ ÚSPORY TEPLA  zateplením
 Snižování tepelných ztrát zvyšováním tepelných odporů stavebních
 konstrukcí a minimalizací úrovně větrání. Hodnoty zateplení jsou na
 působení tepelných zisků nezávislé. Průměrné úspory tepla činí 50%.
 Přičítají se k AKTIVNÍM ÚSPORÁM TEPLA.

 AKTIVNÍ ÚSPORY TEPLA  regulační technikou
 Zvyšování účinnosti regulačních procesů eliminací zkratových průtoků,
 aktivací teplotních čidel a zkoordinovanou funkcí složek kombinované
 regulace. Plné využití tepelných zisků s úsporami tepla 40%.
 Přičítají se k PASIVNÍM ÚSPORÁM TEPLA.

 Pomoc lidem, kteří na státní dotace nedosáhnou

 AKTIVNÍ ÚSPORY TEPLA   jsou  166 x LEVNĚJŠÍ