Lovosická 775 P9  190 00   M 607660843            centrotherm@seznam.cz

PROFESSIONAL HEATING

 Vývoj otopných soustav   Tvorba projektových podkladů    Projektujeme vytápění správně ?       Projekt uspoří víc než zateplení ?    Orientační ceny

=CRA=CENTROTHERM a SPOLEČNOST PRO TECHNIKU PROSTŘEDÍ odborná sekce 12 - projektování a inženýrská činnost, doporučují TERMOhydraulické řešení otopných soustav a sítí.                                             Kolaps českého teplárenství ?

 Z čeho vznikla hodnota Kv ?       Panelové domy - renovace       Náprava funkce otop.soustav       Termostatické ventily jinak         Návratnost investic

 TERMO-hydraulické řešení sítí   Nová otopná tělesa Slant/Fin   Stáhněte si otopové křivky    Levné projekty vytápění   Převody a pomůcky         HOME

 

Vytápění - projektování - vývoj - výzkum

 Vůbec nejsme rádi, že se naše prognóza naplnila.
Investoři si určitě vzpomenou, jak jsme je již v roce 2005 varovali a přesvědčovali, aby si projekty nechali vypracovat termohydraulickou
metodou. V té době byla totiž vypracována hloubková studie, dokazující nevhodnost klasického řešení úprav otopných soustav
a rozvodných sítí po zateplení budov, které v budoucnu vyvolá nejen poruchy funkce, ale i značné prodražení výroby a distribuce tepelné
energie. Současně jsme oslovili téměř všechny teplárenské společnosti v ČR, které však reagovaly povýšeným mlčením a na nabídku
řešení své vlastní kritické situace ani neodpověděly. ...
Dnes - o tři roky později - můžeme v denním tisku číst o "kolapsu českého teplárenství", konfrontovaného s problémy, kterým se mohlo
 do značné míry vyhnout, kdyby připojené objekty  a rozvodné sítě byly řešeny a
vyváženy termohydraulicky.
Dva problémy teplárenství
První problém spočívá ve skutečnosti, že až 90% výroby tepla je založeno na spalování hnědého uhlí, jehož těžba byla omezena
a jeho ceny rostou. Kdyby výroba tepla měla přejít na spalování plynu, znamenalo by to až trojnásobné zvýšení jeho ceny pro spotřebitele
a neprodejné teplo. Tento problém je však ekonomický a lze jej řešit korekcí společenských parametrů a vládní politiky.
Druhý problém  je čistě technický, spočívá ve způsobu jakým  s nevratně  vyrobenou tepelnou energií hospodaříme a žádnými 
prostředky nebyl dosud nikdy řešen, protože klasické řešení oboru vytápění to nedokáže. Klasicky projektovanou regulační technikou
totiž ušetříme pouhých 12% tepla, zatímco využitím tepelných zisků bychom měli ušetřit 40%.
Kdyby regulační technika fungovala efektivně, mohl by dodavatel tepla okamžitě zajišťovat řádné vytápění bytů s provozními náklady
o 28% nižšími, aniž by musel na svém zařízení provést jakoukoliv úpravu, takže jde  jednoznačně o úspory na straně dodavatele
tepla, které by získal úplně zdarma.
Mohl by pro dosažení stejného výsledku své činnosti nakupovat o 28% méně paliva a přitom by to byly úspory, které nemají 
se zateplováním budov nic společného, takže by se projevily ihned, celoplošně a u všech druhů vytápěných budov.
Tyto úspory by však zdaleka nebyly jediné. Mohl by přejít na optimalizované nízkoteplotní parametry teplonosné látky (což opět není
podmíněno výlučně jen zateplením budov) a tím dosáhnout hned několika výrazných úspor svých nákladů, snížením tepelných ztrát 
při distribuci tepla v sítích, snížením dilatačního namáhání s podstatným prodloužením životnosti veškerého zařízení, významným 
zvýšením účinnosti všech regulačních procesů, atd..
Termohydraulickým (nikoliv hydraulickým) vyvážením soustav a sítí by vyloučil neekonomické opakování zátopových stavů
a současně zbytečnou nadvýrobu tepla, které není využito k vytápění na prahu spotřebitelů a mění se v "mrtvé" tepelné ztráty
v potrubních rozvodech a sítích. Optimalizací proudění teplonosné látky ve stávajících průměrech potrubí by vyloučil její nadměrné
ochlazení s nedotápěním koncových bodů, nemusel by zvyšovat její teplotu na počátku sítí a zajistil by ve všech jejich bodech shodnou
střední teplotu, s významným zvýšení účinnosti veškeré regulace - a tedy svých vlastních úspor.
Na tento "druhý problém" nebylo teplárenství zákonem 406/2000 Sb. nijak upozorněno, protože legislativa i veškerá další důležitá
koncepční rozhodnutí vycházejí v oboru vytápění pouze z jednoduchého "hydraulického modelu", který fyzikální chování
dnešních dynamických otopných soustav nepopisuje a neřeší.
Nevytápěním se teplo nešetří
Aby se nevratně vyráběné teplo projevilo tepelnou pohodou v bytě, musí být nejprve akumulováno do všech kovových armatur, potrubí
a ostatního zařízení zdroje tepla, do potrubí vnějších i vnitřních tepelných sítí, do otopných těles, do stavebních konstrukcí budov,
do nábytku a do všech ostatních předmětů, které máte doma - a teprve zbytek tohoto tepla "vytápí byt".
Přerušením vytápění to pak všechno necháte zbytečně vychladnout a při novém zátopu se vše musí opakovat. Protože je známo
"měrné teplo" potřebné k ohřátí různých látek na požadovanou teplotu, je možné to všechno spočítat a vyjde vám, že chcete-li při poklesu
součtové teploty v době otopné přestávky na 32°C vše znovu ohřát na součtovou teplotu 40°C (vzduch 20 + povrchy 20), musíte nejméně
po dobu 1 hodiny přivádět výkon cca 280% normálové hodnoty, potřebné k udržování teplotního stavu bez přerušení.
Po dobu této jedné hodiny navíc extrémně narostou tepelné ztráty na trase od zdroje ke spotřebičům a suma sumárum - krátkodobé
přerušení dodávky tepla se prakticky nevyplatí vůbec.
Dlouhodobě přerušené vytápění dočasně neobývaných místností s občasnou obnovou teplotního stavu je na tom podobně a dočasné
snížení teploty v nevytápěných místnostech dočasně platí soused i vy sami, zvýšenou potřebou tepla na vytápění ostatních místností.
Trvale přerušené vytápění některých místností neznamená úsporu tepla v hodnotě tepelné ztráty těchto místností, ale jen jejich 
"venkovních" stěn. Po zateplení budov mohou být tepelné ztráty venkovních stěn (včetně oken)  i podstatně menší než ostatních
 stěn místnosti, které opět platíte vy i váš soused, tentokrát trvale.
Připočteme-li škody, které přerušované vytápění a cyklicky opakované zátopové stavy způsobují (kondenzace ve stavebních
konstrukcích, doslovné lámání ocelových konstrukcí dilatačním namáháním s podstatným snížením životnosti všech otopných zařízení
a potrubních rozvodů, narušování hydraulických poměrů, pokles účinnosti kombinované regulace vytápění a další), nemůžeme
se vyhnout závěru, že takto "šetřit teplo" inteligentní člověk 21. století opravdu nemůže.
Teplárny naslouchají diletantům ?
Nově zaváděné teplotní parametry 75/55/-12°C nebo 70/50/-12°C svědčí o tom, jak málo o vytápění věděl ten, na jehož doporučení
 teplárenství tyto nové parametry zavádí.
 Tyto parametry by byly sice možné, ale museli bychom "vytrhat ze země i z budov" všechny vnější
i vnitřní potrubní rozvody a nahradit je novým potrubím menších průměrů, abychom ve stávajících (pro nový účel nadměrných)
průměrech potrubí zabránili výraznému snížení přenosové schopnosti a enormnímu poklesu koncových teplot teplonosné látky.

V oboru vytápění byl proto vypracován soubor řešení a opatření, respektující fyzikální podstatu ekonomické výroby, distribuce
a regulace tepla.

Soubor těchto a dalších opatření dostal název AKTIVNÍ ÚSPORY TEPLA,

Aktivní úspory tepla jsou zcela novou funkcí regulační techniky ve vytápění
Stávající otopné soustavy byly podle zákona č.406/2000 Sb. osazeny regulační technikou, ale veškeré ostatní jejich komponenty
(včetně průměrů potrubí soustav a vnějších sítí) odpovídají cca dvojnásobnému přenosu tepla, než jaký je po zateplení budov
požadován. Protože prvky lokální kvantitativní regulace původní přenos tepla nedovolí, jsou všechny průměry potrubí nadměrné
a vlivem poklesu rychlosti proudění teplonosné látky dochází k výraznému poklesu její teploty v koncových bodech sítí.
Úpravy tepelného výkonu na novou úroveň odběru tepla musejí být proto kvalitativní a ekonomický provoz vytápění musí
být zajištěn správnou aktivací teplotních čidel TRV vlastním tepelným působením otopných soustav, čehož se dosáhne jen 
principielně novým 
termickým vyvážením, které je výsledkem termohydraulického řešení a bez něho nemůže být
žádnou regulací zajištěn plně ekonomický provoz vytápění.

Termohydraulické řešení je prvním způsobem skutečného hospodaření s vyrobenou tepelnou energií,
který přináší významné úspory tepla nejen spotřebitelům, ale i jeho dodavatelům
Spočívá v optimalizaci funkce dynamických otopných soustav a regulační techniky.
Celkově se optimalizací pracovních parametrů soustav a regulačních procesů může jednat až o 50% úspor na straně dodavatele tepla,
kterými může cenový nárůst vstupů kompenzovat a zabránit tím odpojování spotřebitelů od tepelných sítí.
TERMOHYDRAULIKA proti problémům teplárenství
Problém nedostatku hnědého uhlí může být do jisté míry zástupný.
Cestou vpřed není udržování stávající úrovně výroby tepla při stále dražších vstupech. Stávající otopné soustavy nedovedou s teplem
hospodařit. Kdyby regulační technika dokázala plně využít teplo z lokálních tepelných zisků, mohl by dodavatel tepla zajistit řádné vytápění
bytů s okamžitou úsporou 28% vyráběné tepelné energie a dalších 22% by mohl ušetřit při regulaci výkonu zdroje a při distribuci tepla
na trase ke spotřebiteli. Spolu se zateplením budov může být ušetřeno
až 80% tepla a dodavateli tepla by pak stačilo nakupovat
jen 20% hnědého uhlí při zajištění stejné tepelné pohody v bytech.
Hlavní příčinou neekonomické výroby a distribuce tepelné energie jsou zkratové průtoky a nadměrné kolísání průtoků
 v tepelných sítích, významně snižující jejich přenosovou schopnost a likvidující účinnost regulačních procesů.
Místem, kde tyto příčiny vznikají, není tedy tepelný zdroj nebo vnější distribuční síť a příčiny proto nemůže odstranit teplárenství samo.
Příčinami jsou klasicky seřízené regulační prvky otopných soustav bez termohydraulického vyvážení, což je u dynamických
otopných soustav zásadní chyba. Chce-li teplárenství vyrábět a distribuovat tepelnou energii ekonomicky, se zajištěnou maximální
účinností regulačních procesů vedoucích k úsporám tepla na jeho straně, mělo by důsledně požadovat, aby všechny připojené
objekty měly otopné soustavy vyvážené termohydraulicky.

Teplárenství pak bude schopno zefektivnit celý proces výroby, distribuce a racionálně regulované spotřeby tepelné energie
a všichni mu k tomu musíme pomoci, protože tím zachráníme nejekologičtější a nejpohodlnější způsob vytápění, jaký si lze představit.